Kailangan ng mga Lugar ng Botohan

Map Image

Oras ng Opisina 8:00 am to 5:00 pm
Lunes hanggang Biyernes

Pinahabang mga Oras sa Panahon ng Eleksyon (I-tsek ang Pampublikong Paunawa)


E-Mail
rovmail@sdcounty.ca.gov

 

Lugar ng Opisina Adres Pang-koreo
Registrar of Voters Registrar of Voters
5600 Overland Ave, Suite # 100 P.O. Box 85656
San Diego,CA, 92123 San Diego, CA, 92186-5656
Area Mga Numero ng Telepono
Pangkalahatang Impormasyon (858) 565-5800
Pagrerehistro (858) 565-5800
Adres ng Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Mga Serbisyo Sa Linguwahe (858) 694-3415
Mga Serbisyo Sa Linguwahe (858) 565-5800
Fax (858) 505-7294
Mga Serbisyo para sa mga may Kapansanan sa Pandinig: TDD (800) 735-2929
Paghahayag ng Pangangampanya (858) 505-7260
Para Makapagtrabaho sa Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Mga Direksiyon Papunta sa Lugar ng Botohan (858) 565-5800
Libreng Tawag (800) 696-0136