Tungkol Sa Amin

                                                                                                                                                      Michael Vu

                                                                                                                                                  Registrar of Voters

Michael Vu

Pagrehistro ng Botante
Pagpapanatili ng mga Rekord sa Pagrehistro ng Botante
Pangangasiwa ng mga Pamamaraan sa Pagmumungkahi ng Kandidato
Pamamahala ng mga Eleksiyong Pang-pederal, Pang-estado, Pang-Lokal, at Pang-paaralan
Pangangasiwa sa mga Kondisyon ng mga Pag-uulat na Batas ng Pangangampanya