Kailangan ng mga Lugar ng Botohan

Magparenta or magpagamit ng isang lugar ng botohan? Ang mga lugar ng botohan ay kailangan sa buong county. Ang kompensasyon sa pamumuno ng isang botohan ay $50, na may karagdagang $20 kung ang namumuno ay magkakaloob ng mga mesa at mga upuan na kakailanganin ng mga manggagawa sa lugar ng botohan.

Tinatanggap din namin ang mga libreng lugar ng botohan na kung saan ay walang hininging kabayaran (kusang-loob).

Mangyaring kontakin ang aming opisina sa 858-565-5800 para sa karagdagang impormasyon.