Handa NA BA KAYO sa Darating na Eleksiyon?

Maki-bahagi kayo, maging isang poll worker

Mga poll workers ay tatanggap ng suweldo mula $75 hanggang $175, depende sa naitalagang trabaho, para magtrabaho sa buong araw sa lugar ng botohan para tulungan ang kapwa mamamayan upang isakatuparan ang kanilang karapatang bumoto.

Kung ikaw ay bilingguwal sa Espanyol, Filipino, o Vietnamese at napakiusapang magsilbi sa presintong nakatakda sa linguwahe, makakatanggap ng karagdagang $15.

 

MAG-APLAY NGAYON! kung ikaw ay kuwalipikado! 
MGA KATANUNGAN- basahin ang Mga Madalas na Katanungan 

EMAIL:  pollworker@sdcounty.ca.gov 

TUMAWAG SA: 858-565-5800