Muốn Liên Lạc Với Chúng Tôi

Map Image

Giờ Làm Việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Hai đền Thứ Sáu

Thời Gian Gia Hạn Trong Mùa Bầu Cử (Kiểm Tra trong Cáo Thị)


E-Mail
rovmail@sdcounty.ca.gov

 

Địa Điệm  Các số điện thoại
Registrar of Voters Registrar of Voters
5600 Overland Ave, Suite # 100 P.O.Box 85656
San Diego, CA, 92123 San Diego, CA, 92186-5656
Muốn Biết Về Các số điện thoại
Tin Tức Tổng Quát (858) 565-5800
Ghi Danh (858) 565-5800
Địa Chỉ Phòng Phiếu (858) 565-5800
Bầu Bằng Thư (858) 694-3415
Dịch Vụ Ngôn Ngữ (858) 565-5800
Số Fax (858) 505-7294
Dịch Vụ Cho Người khiem thính: TDD (800) 735-2929
Tiết Lộ Chi Tiết về Vận Động Bầu Cử (858) 505-7260
Làm Việc Tại Phòng Phiếu (858) 565-5800
Hướng Dẩn Đi Đến Phòng Phiếu (858) 565-5800
Số Điện Thoại Miễn Phí (800) 696-0136