Muốn Biết Về Chúng Tôi

                                                                                                                                                      Michael Vu

                                                                                                                                                  Registrar of Voters

Michael Vu

Ghi Danh Bầ Cử
Lưu Giữ Hồ Sơ Ghi Danh Bầ Cử
Quản Trị Về Thủ Tục Đề Cử Ứng Cử
Thực Hiện Các Cuộc Bầu Cử Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Phương và Trường Học
Thực Thi Các Điều Khoản của Luật Báo Cáo về Vận Động Bầu Cử