Cần Chổ Làm Phòng Phiếu!

Cho thuê hay cho mượn không tính tiền một chỗ làm phòng phiếu thì thế nào? Cần chỗ để làm phòng phiếu trong toàn quận. Thù lao cho một nơi để tổ chức phòng phiếu là $50, với thêm $20 nếu chủ nhà cung cấp bàn và ghế cho nhân viên phòng phiếu.

Chúng tôi cũng hoan nghênh những phòng phiếu cho mượn mà không tính tiền

Xin vui lòng liên lạc văn phòng của chúng tôi ở 858-565-5800