BẠN Sẳn Sàng làm Bầu Cử TỐT HƠN?

Hãy tham gia, trở thành nhân viên phòng phiếu…

Nhân viên phòng phiếu sẽ nhận được thù lao từ $75 đến $175, tùy theo nhiệm vụ, cho việc ở cả ngày tại phòng phiếu để giúp những công dân thực thi quyền bầu cử của họ.

Nếu quý vị biết song ngữ Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, hoặc Tiếng Việt và được yêu cầu để phục vụ ở phòng phiếu được chỉ định với ngôn ngữ trên, quý vị sẽ nhận thêm $15.

 

ĐIỀN ĐƠN NGAYđể biết quý vị có đủ tiêu chuẩn! 

 

CÂU HỎI – đọc phần  NHŨNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

ĐIỆN THƯ (EMAIL): pollworker@sdcounty.ca.gov

ĐIỆN THOẠI: 858-565-5800