Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Bầu Khiếm Diện

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Bất cứ ai cũng có thể chọn bầu bằng thư. Quý vị có thể yêu cầu lá phiếu khiếm diện sớm nhất là 60 ngày trước kỳ bầu cử và lá phiếu sẽ bắt đầu gởi vào ngày thứ 29 của trước kỳ bầu cử. Tuy nhiên, tất cả các đơn xin phải nhận được trước 7 ngày của kỳ bầu cử.

Có 3 cách để xin lá Phiếu Khiếm Diện:

Cách thứ 1 - –“ Bìa sau của mỗi tập mẫu phiếu bầu cử cũng có kèm theo đơn xin cho kỳ ngày 6 Tháng mười một . Những tập sách này sẽ bắt đầu gởi đến tất cả các cử tri đã ghi danh trong khoảng tuần đầu của tháng mười một , 2012. Hãy tách rời thẻ ra và điền đ ầy đủ mọi chi tiết, sau đó

Cách thứ 2 - – Lấy đơn trong mạng điện toán, điền đầy đủ, ký tên và gởi lại cho ROV.

Cách thứ 3 - – Viết thư yêu cầu phải có tên của cử tri, đêịa chỉ cư ngụ, tên và ngay của kỳ bầu cử đang yêu cầu lá phiếu khiếm diện, địa chỉ mà lá phiếu sẽ được gởi đến, và chữ ký của cử tri. Yêu cầu này có thể gởi bằng bưu điện, fax hoặc đem đến nộp tại ROV. ROV.

Xin nhớ rằng nếu quý vị nộp đơn yêu cầu sớm, quý vị sẽ nhận được lá phiếu khiếm diện sớm. Tất c ả nh ững lá phiếu khiếm diện đã bầu phải gởi lại cho ROV trước 8 giờ tối của Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng có thể bỏ lá phiếu khiếm diện của quý vị tại bất cứ phòng phiếu nào vào Ngày Bầu Cử.