Vui lòng đọc trước khi tiếp tục

Tái Phân Chia Địa Hạt Quận San Diego 2011

  • Vì lý do tái phân chia ranh giới Hội Ðồng Giám Sát , địa hạt Quốc Hội, Thượng Viện Tiểu Bang, Hạ Viện Tiểu Bang, Ủy Ban Quân Bình Tiểu Bang, Ủy Ban Giáo Dục Quận, Thành Phố San Diego, Khu Học Chánh San Diego Unified và Khu Đại Học Cộng Đồng các đại diện dân cử của quý vị ở trong phạm vị quyền hạn trên co thể đã thay đổi.