Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

BẠN Sẳn Sàng làm Bầu Cử TỐT HƠN?

Printer Friendly
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
=

Hãy tham gia, trở thành nhân viên phòng phiếu…

Nhân viên phòng phiếu sẽ nhận được thù lao từ $75 đến $150, tùy theo nhiệm vụ, cho việc ở cả ngày tại phòng phiếu để giúp những công dân thực thi quyền bầu cử của họ.

Nếu quý vị biết song ngữ Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, hoặc Tiếng Việt và được yêu cầu để phục vụ ở phòng phiếu được chỉ định với ngôn ngữ trên, quý vị sẽ nhận thêm $15.

ĐIỀN ĐƠN NGAYđể biết quý vị có đủ tiêu chuẩn!

CÂU HỎI – đọc phần NHŨNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG

ĐIỆN THƯ (EMAIL): pollworker@sdcounty.ca.gov

ĐIỆN THOẠI: 858-565-5800