ANG OPISINA NG TAGAPAGREHISTRO NG MGA BOTANTE AY PANSAMANTALANG SARADO SA PUBLIKO

Para sa inyong kaligtasan at kaligtasan ng aming mga empleyado, ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay sarado sa publiko hanggang sa susunod na paunawa upang tumulong iwasan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19).

Ang mga gawain ay isasagawa sa pamamagitan ng email, koreo, fax o sa telepono, Lunes hanggang Biyernes sa pagitan ng mga oras ng ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Ang in-person na mga appointment ay makukuha para sa ilang mga serbisyo.

Mga Paghiling ng Serbisyo o Katanungan:

Pangkalahatang Impormasyon:

Rehistrasyon ng Botante

Pag-File ng Petisyon (Makukuha ang In-person na Appointment)

Tulong sa Wika

Human Resources

Administrasyon

 

Mag-Email o Tumawag Sa:

 

(858) 565-5800

rovmail@sdcounty.ca.gov

 

Mga Paghiling ng Mapa (Makukuha ang In-person na Appointment)

Toll Free

Toll Free – Mga tawag na TTY/TDD

Lokasyon
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Adres Pangkoreo
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papunta sa COC at mapa ng campus. .

 

flag_header