Pagsisiwalat ng Pinansya ng Kampanya: Elektronikong Pag-file at Mga Pangkasaysayang Reports

Inakma noong 2017 ng mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County

Indibidwal na Kontribusyon
$800

Partidong Pampulitika na Kontribusyon
$25,950 Mga Distritong Superbisoryal
$51,850 Mga Opisinang Pambuong-County (maliban sa County Board of Education)

Tandaan: Ang limitadong Indibidwal na Kontribusyon ay akma para sa bawat eleksyon at sa mga Opisina ng County lamang. Alamin pa.

Pampublikong Akseso

Pagsisiwalat ng Pinansya ng Kampanya

PORTAL NG PAMPUBLIKONG AKSESO

Ang Portal ng Pampublikong Akseso ay naglalaman ng mga ulat sa pagsisiwalat ng pinansya ng kampanya para sa lahat ng mga nag-file na may"lokal"na pangangailangan sa pag-file. Kabilang dito ang pag-file para sa mga opisina ng county, mga panukala ng county, espesyal na mga distrito, mga distrito ng paaralan na matatagpuan o nangangampanya sa loob ng County ng San Diego.

Gamitin ang Portal ng Pampublikong Akseso upang manaliksik ng pangkasaysayang pagsisiwalat ng mga ulat ng kampanya para sa nakalipas na apat na taon..

 

Akseso ng Nag-file

 

eCampaign

PORTAL NG AKSESO NG NAG-FILE

Ang bagong portal na ito ay magbibigay ng kakayahan para sa mga nagpa-file na makumpleto at magsumite ng porma ng pagsisiwalat ng pinansya ng kampanya sa online. Ang pag-file ng mga pormang ito ay madali, kumbinyente, at madaling gamitin.

Ang libreng online na serbisyo na ito ay magagamit ng kahit sinong lokal na ibinotong opisyal sa loob ng County na kinakailangang mag-file ng mga dokumento ng pagsisiwalat ng kampanya sa Tagapagrehistro ng mga Botante.