Pagboto sa Koreo

                                     

file

PERMANENTENG BUMOBOTO SA KOREO

 

Ang maginhawang paraaan para bumoto, ang lahat ng mga botante ay may oportunidad na bumoto sa koreo ng permanente.  Sa pag-sign up, ikaw ay awtomatikong makakatanggap ng balotang pangkoreo tuwing mayroon eleksiyon sa loob ng iyong presinto.. 

Para mag-sign up, mangyaring i-klik ang sumusunod na link: Permanenteng Aplikasyon para sa Balotang Pangkoreo. 

 

PAGBOTO SA KOREO-ISANG BESES NA PAGHILING

Kung nais mong bumoto sa koreo pero hindi mo nais na maging permanenteng bumoboto sa koreo, maaari kang magsumite ng aplikasyon espesipiko sa eleksiyon na gusto mong botohan.  Ang kahilingan ay dapat matanggap ng aming opisina ng hindi lalampas ng 7 araw bago ang bawat eleksiyon.

Sa paghiling ng balotang pangkoreo para sa darating na Eleksiyon, mangyaring i-klik DITO

Tala: Ang aplikasyon ay maaaring makita sa likod na takip ng iyong ihemplong balota at impormasyon ng pampleta ng botante na ipinakoreo sa iyo bago ang eleksiyon.  Maaari ka ring gumawa ng isang sulat na nagkakaloob ng iyong pangalan na nakalimbag, adres ng tirahan, pangalan at petsa ng eleksiyon, adres pangkoreo, at IYONG PIRMA. Maaari mong, 

 

Ipadala sa: Registrar of Voters

                P.O. Box 85520 

                San Diego, CA 92186-5520

                Fax It: (858) 694-2955

PAGBOTO NG PERSONAL

Maaari ka ring pumunta sa aming opisina na matatagpuan sa 5600 Overland Ave, San Diego, CA 92123 at bumoto.Ang pagboto ng personal at magsisimula ng 29 na araw bago ang bawat eleksiyon. Oras ng mga pagpapatakbo: 

Lunes hanggang Biyernes ika-8 ng umaga hanggang ika-5 hapon

Araw ng Eleksiyon ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

MGA IMPORTANTENG HAKBANG SA PAGBOTO SA IYONG BALOTANG PANGKOREO

Ikaw ay padadalhan sa koreo ng pakete ng opisyal na balotang pangkoreo sa loob ng 29 na araw at sa ika-7 na araw bago ang eleksiyon. Ang iyong pakete ay maglalaman ng opisyal na balotang pangkoreo, mga instruksiyon sa pagboto, at opisyal na pagsauli ng sobre ng balotang pangkoreo

Hakbang 1 Markahan ang iyong mga pili sa iyong balotang pangkoreo na ipinagkaloob sa mga instruksiyon

Hakbang 2 Ilagay ang iyong nabotohang balota sa opisyal na sobre at isara ito.

Hakbang 3 Lagyan ng tamang selyo at PIRMAHAN ang labas ng isasauling sobre.

IMPORTANTE:  Kung hindi ninyo napirmahan ang inyong sobre ng pagbabalik ng balotang pangkoreo, maaari ninyong gamitin ang PORMA NG PIRMA PARA SA BALOTANG PANGKOREO upang masiguro na ang inyong Pagboto-sa-Balotang-Pangkoreo ay karapat-dapat na mabilang.  Mangyaring sundin ang instruksyon sa porma.

I-klik ang sumusunod na link para sa:  Porma ng Pirma para sa Balotang Pangkoreo .

Tala: Kung hindi mo napirmahan ng iyong pangalan ang sobre, ang iyong balota ay hindi maibibilang. Ang iyong pirma ay dapat kapareho sa iyong pirma sa iyong porma ng rehistrasyon. 

 

PAGSASAULI NG IYONG BALOTANG PANGKOREO

Dapat matanggap ng aming opisina ang iyong balotang pangkoreong hindi lalampas sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksiyon. Mayroon dalawang paraan para isauli ang iyong nabotohang balotang pangkoreo. 

Sa Koreo: Maaari mong ipadala ang iyong nabotohang balota sa pamamagitan ng Opisina Postal ng Estados Unidos. Siguraduhin na lagyan ng tamang selyo ang sobre.

Ihulog: Maaari mong ihulog ang iyong nabotohang balota sa Opisina ng Tagapagrehisto ng mga Botante sa mga oras ng pagpapatakbo ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes.

Sa Araw ng Eleksiyon, maaari mo ring isauli ang iyong nabotohang balota sa anumang lugar ng botohan o sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Kung kailangan mo ng tulong sa wika ng Espanyol, Filipino, Vietnamese, o Chinese, mangyaring kontakin kami sa (858) 565-5800.