Maging isang Botante ng Balotang Pangkoreo

Pagboto Sa Koreo
Permanenteng Balotang Pangkoreo

Permanenteng Balotang Pangkoreo

Ang sinumang botante ay maaaring tumanggap ng isang balotang pangkoreo para sa anumang eleksyon. Upang maging isang permanenteng balotang pangkoreo, mag-sign up dito:

Aplikasyon para sa Permanenteng Balotang Pangkoreo »

Ang inyong mga materyales sa pagboto ay awtomatikong ipapakoreo sa inyo bago ang bawat eleksyon

Kung nagpasya kayong bumalik sa mga botohan upang bumoto, maaari ninyong baguhin ang inyong katayuan sa balotang pangkoreo gamit ang porma na ito »

Mayroong mga katanungan? Tumawag sa (858) 565-5800 o mag-email sa VoteByMail@sdcounty.ca.gov

Pansamantalang Balotang Pangkoreo

Hindi ba ninyo kayang pumunta sa mga botohan sa Araw ng Eleksyon, ngunit karaniwang nagnanais na bumoto nang personal sa botohan?

Hinihikayat namin kayong mag-apply nang hindi bababa sa 30 araw bago ang susunod na eleksyon upang masigurong marami kayong oras para tanggapin, gawin ang inyong mga seleksyon at ibalik ang inyong balotang pangkoreo.

Kung hindi ninyo ma-download ang aplikasyon, maaari kayong:

 • Mag-email, mag-fax o magpakoreo ng isang sulat sa Tagapagrehistro ng Mga Botante. Ang hiling ay dapat maglaman ng:
  • Inyong pangalan na naka-print
  • Adres ng inyong tirahan
  • Pangalan at petsa ng eleksyon
  • Adres kung saan ipapakoreo ang inyong balota, at
  • Inyong pirma
 • Ang mga aplikasyon at sulat ay maaaring:
  • Ipakoreo sa Registrar of Voters, sa P.O. Box 85520, San Diego, CA 92186-5520
  • I-email sa VoteByMail@sdcounty.ca.gov o
  • I-fax sa (858) 505-7294
 • Maaari rin ninyong tawagan ang (858) 565-5800 upang humiling ng isang balotang pangkoreo
  • Ang hiling na ito ay para lamang sa kasalukuyang eleksyon, at
  • Ang nakarehistrong botante ang dapat na personal na tumawag
Nasaan Ang Aking Balota?

Maaari ninyong i-track ang bawat hakbang ng inyong balotang pangkoreo sa pamamagitan ng pag-sign up para sa Nasaan Ang Aking Balota?

IMPORTANTENG MGA HAKBANG KAPAG BUMOBOTO SA INYONG BALOTANG PANGKOREO

 • Matatanggap ninyo ang inyong balotang pangkoreo sa pagitan ng 29 at 7 araw bago ang Araw ng Eleksyon
 • Sundin ang mga instruksyon para sa pagmarka (pagboto) ng inyong balotang pangkoreo
 • Ilagay ang inyong minarkahang (binotohang) balota sa postage-paid na sobreng pagbabalik at i-seal ito
 • PIRMAHAN at PETSAHAN ang labas ng sobre – i-pirma ang inyong pangalan gaya ng nakikita sa inyong driver’s license o identification
 • Kung ipinakoreo ninyo ang inyong balota at nakalimutan ninyong pirmahan ang labas ng sobre o kung ang pirma ninyo ay hindi maberipika sa inyong sobreng pagbabalik, mangyaring gamitin ang porma na ito upang ipadala ang inyong pirma sa amin.

Dapat ninyong PIRMAHAN AT PETSAHAN ang inyong sobreng pagbabalik o ang pormang itinukoy sa itaas para mabilang ang inyong balota! 

spacer

Pagbabalik ng Inyong Balotang Pangkoreo

Ipadala ninyo kaagad ang inyong balota sa adres ng Tagapagrehistro ng mga Botante na nakalista sa itaas o maaari ninyong i-drop-off ito:

 • Sa isa sa mga itinakdang lokasyon ng mail ballot drop-off sa buong county.
 • Sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa anumang oras Lunes - Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
 • O, kung malayo ka sa County ng San Diego maaari mong ibalik ang inyong balotang pangkoreo sa anumang botohan, lokasyon ng pag-drop off o sa sentro ng pagboto sa buong Estado ng California
 • O, kung kayo ay wala sa County ng San Diego maaari ninyong ibalik ang inyong balotang pangkoreo sa alinmang botohan, drop-off location o sentro ng pagbobotohan sa buong Estado ng California
  • Mangyaring tandaang ang mga opisyal ng eleksyon sa ibang county ay mayroong hanggang walong araw upang ipadala ang inyong balota sa amin
 • Kung ipapakoreo ninyo ang inyong balota, ito ay dapat na may tatak-pangkoreo sa o bago ang Araw ng Eleksyon at dapat namin itong matanggap sa hindi lalampas ng Biyernes pagkatapos ng Araw ng Eleksyon

Kung kailangan ninyo ng tulong sa wikang Chinese, Filipino, Spanish o Vietnamese, mangyaring kontakin kami sa (858) 565-5800.

Nakamali ba kayo sa inyong balota?

Kung kailangan ninyo ng pangalawang balotang pangkoreo dahil nasira, nawala, o nagkamali kayo sa inyong unang balotang pangkoreo, tumawag sa (858) 565-5800.

Natanggap ba ng Tagapagrehistro ng Mga Botante ang inyong balota?

Maaari ninyong kumpirmahin na ang inyong balotang pangkoreo ay natanggap ng Tagapagrehistro ng mga Botante mag-click dito »

 

flag_header