Pagboto sa Koreo

Maaaring piliin ng lahat ng mga nakarehistrong botante na bumoto sa koreo sa pamamagitan ng balotang pangkoreo. Maaaring humiling ng isang balotang pangkoreo 60 araw bago ang susunod na eleksyon. Ang mga balotang pangkoreo ay ipapadala simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon. Gayunman, ang isang request para sa isang balotang pangkoreo ay dapat na matanggap ng Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante (RoV) nang hindi lalampas ng ika-5 ng hapon, 7 araw bago ang eleksyon.  

Mayroong 3 paraan upang makakuha ng Balotang Pangkoreo: 

Opsyon 1- -download ang porma ng aplikasyon, kumpletuhin, pirmahan at ibalik ito sa RoV.

Porma ng Balotang Pangkoreo na naka-PDF Format 
(para sa Ika-5 ng Hunyo, 2018 Pambuong-Estadong Direktang Primaryang Eleksyon LAMANG)
File Size: 46KB

Opsyon 2- Maghanda ng nakasulat na request na naglalaman ng pangalan ng botante, adres ng tirahan, pangalan at petsa ng eleksyon para sa balotang pangkoreo na hinihiling, ang adres kung saan ipapadala ang balota, at ang pirma ng botante. Ang kahilingan na ito ay maaaring ipadala, i-fax, o personal na ihatid sa RoV.

Opsyon 3- Ang isang porma ng aplikasyon ay nasa likod na takip din ng bawat pamplet ng sampol na balota. Ang pagpapadala ng mga pamplet na ito sa lahat ng mga nakarehistrong botante ay magsisimula 29 na araw bago ang eleksyon. Tanggalin ang card at kumpletuhin, ROV.

 

Tandaan, kung maaga ninyong ipapadala ang inyong request, maaga rin ninyong matatanggap ang inyong balotang pangkoreo. Ang lahat ng binotohang balotang pangkoreo ay dapat na ibalik sa RoV bago ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksyon. Maaari rin ninyong i-drop off ang inyong balotang pangkoreo sa alinmang lokasyon ng botohan sa Araw ng Eleksyon.