Kailangan niyo bang bumoto nang in-person?

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga botante na naninirahan sa distrito ng Ika-79 na asembleya ay maaaring gamitin ang kanilang karapatang bumoto sa isang safe, secure, at accessible na paraan sa panahon ng Ika-6 ng Abril, 2021 na Espesyal na Primarya, Eleksyon ng Ika-79 na Asembleya ng Estado.

Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa distrito ng Ika-79 na asembleya? I-check dito.

Ang mga hakbang sa pag-iingat ay inilatag upang iwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang isang opsyong available sa inyo ay botohan ang inyong balotang pangkoreo mula sa inyong tirahan nang ligtas at komportable at ibalik ito kaagad sa isang pinagkakatiwalaang source.

Ngunit, kung kailangan ninyong bumoto nang in-person ang opsyong iyon ay available din. Hindi na ninyo kailangan maghintay hanggang as Araw ng Eleksyon para bumoto. Hinihikayat kayo ng Tagapagrehistro na samantalahin ang maagang pagboto. Maaari ninyong gawin ito:

Ang inyong itinalagang lugar ng botohan at opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas sa Araw ng Eleksyon, Martes, Ika-6 ng Abril, 2021 mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Maging handa.

Markahan ang inyong mga seleksyon sa inyong Pamplet ng Sampol na Balota at Impormasyon para sa Botante nang maaga para mabilis ninyong mapupunan ang opisyal na balota sa voting booth

Ang mga botante ay kailangan din punan ang isang porma para sa check-in. Maaari ninyong gawin ito nang maaga rin. I-print ang online na porma, punan ito, at dalhin ito kasama ninyo kapag bumoto. 

Siguraduhing pupunta kayo sa inyong itinalagang lugar ng botohan.

Ang inyong lokasyon ng botohan ay malamang nagbago. Maaari ninyong hanapin ang inyong itinalagang lugar ng botohan sa likod ng inyong pamplet ng sampol na balota o maaari ninyong tingnan ito online.

Ano ang maaari ninyong asahan.

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay sumusunod sa mga public health order ng County at nagtakda ng mga protocol upang siguraduhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa eleksyon, mga botante at mga observer sa aming opisina, mga lugar ng botohan at mga mail ballot drop-off location.

What you can expect
  • Ang lahat ng mga botante ay dapat magsuot ng mga face covering. Ang mga accommodation sa pagboto ay gagawing available para sa mga iyong hindi makakasuot ng isa
  • Ang hand sanitizer ay agarang available rin kapag pumapasok at lumalabas ng pasilidad
  • Ang mga mask at gloves ay available para sa lahat ng mga bisita
  • Ang mga plexiglass barrier ay ginagamit sa opisina ng Tagapagrehistro at lahat ng mga lugar ng botohan
  • Ang mga manggagawa sa eleksyon ay magsusuot ng mga mask at sa ilang pagkakataon, mga face shield
  • Ang mga floor marker ay inilagay upang panatilihin ang social distancing
  • Isang kontroladong path of travel kapag pumapasok at lumalabas
  • Regular na paglilinis/pag-disinfect ng mga madalas na nahahawakang bagay at surface

 

Ano ang maaari ninyong gawin.

Sumuot ng face covering, panatilihin ang social distance, iwasan ang pagtitipon nang grupo-grupo, at sundin ang lahat ng mga sign at direksyon mula sa mga election worker, at magpasensya. Ang mga oras ng paghihintay ay inaasahan dahil sa pandemic at mataas na turnout ng botante.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Ika-6 ng Abril, 2021 na Espesyal na Primarya, Eleksyon ng Ika-79 na Asembleya ng Estado.

 

flag