Paano Humiling Ng Crossover Na Balota Ng Partido

(Mga Botanteng Nakarehistro Bilang Walang Partido Lamang)

Para sa Ika-3 ng Marso, 2020 na Pampanguluhang Primaryang Eleksyon, ang AMERICAN INDEPENDENT PARTY, DEMOCRATIC PARTY at LIBERTARIAN PARTY ay pinapayagan ang mga botanteng walang partido na lumahok sa kanilang mga pampanguluhang primaryang eleksyon. Bilang isang botanteng walang partido, maaari kayong humiling ng isa sa mga balota ng tatlong partidong ito at bumoto para sa pampanguluhang primaryang kandidato ng partidong iyon. Ang pagpili ng isa sa mga balota ng tatlong partidong ito ay hindi kayo irerehistro sa partidong iyon.

Ang Democratic Party ay pinapayagan ang mga botanteng walang partido na makaboto sa kanilang pampanguluhang kontest ngunit hindi sa kanilang central committee na kontest. Kung humiling kayo ng isang Democratic na balota, matatanggap ninyo ang Democratic Party (Crossover) na balota. Ang balotang ito ay maglalaman ng pampanguluhang kontest pero hindi ang kontest kaugnay sa central committee.

Bilang isang nakarehistrong Walang Partido at permanenteng botante ng balotang pangkoreo, kayo ay awtomatikong papadalhan ng isang balotang WALANG PARTIDO, MALIBAN kung kayo ay hihiling ng isa sa tatlong crossover na mga balota ng pampulitikang partido. Para sa eleksyon na ito, maaari kayong humiling ng isa sa mga sumusunod na mga balota ng pampulitikang partido:


 

IKA-OPSYON 1

AMERICAN INDEPENDENT PARTY BALLOT

BUMOTO
Mga Pampanguluhang Kandidato ng American Independent Party

BUMOTO
Lahat ng Iba pang mga Kandidato

BUMOTO
Mga Panukala sa Balota

 

 

IKA-OPSYON 2

DEMOCRATIC PARTY (CROSSOVER) BALLOT

BUMOTO
Mga Pampanguluhang Kandidato ng Democratic Party

BUMOTO
Lahat ng Iba pang mga Kandidato maliban sa mga Kandidato ng Democratic Central Committee

BUMOTO
Mga Panukala sa Balota

 

 

IKA-OPSYON 3

LIBERTARIAN PARTY BALLOT

BUMOTO
Mga Pampanguluhang Kandidato ng Libertarian Party

BUMOTO
Lahat ng Iba pang mga Kandidato

BUMOTO
Mga Panukala sa Balota

 


Upang humiling ng isa sa tatlong crossover na balota ng partido na nasa itaas, mangyaring sundin ang mga hakbang na ito:

Ika-1 Hakbang: Kumpirmahin na nakarehistro kayo bilang isang botanteng WALANG PARTIDO at samakatuwid ay karapat-dapat na humiling ng isang crossover na balota ng partido.

Ika-2 Hakbang: Pagkatapos kumpirmahin ang status ng inyong rehistrasyon bumalik sa pahina na ito at kumpletuhin ang Porma ng Paghiling ng Walang Partidong Crossover na Balota ng Partido.

Ika-3 Hakbang: Ipadala ang Porma ng Paghiling ng Walang Partidong Crossover na Balota ng Partido sa Tagapagrehistro ng mga Botante:

  • Email ito sa votebymail@sdcounty.ca.gov, o
  • Ipakoreo ito sa Registrar of Voters, P.O. Box 85520, San Diego CA 92186-5520, o
  • Maaari niyo rin kaming tawagan sa (858) 565-5800 para sa inyong hiling

Ang GREEN PARTY, PEACE AND FREEDOM PARTY, at REPUBLICAN PARTY ay pinapayagan lamang ang iyong mga nakarehistro sa kanilang partido na bumoto para sa kanilang mga pampanguluhang primaryang kandidato. Hindi kayo makakapili ng isa sa mga balotang ito maliban kung muling magparehistro sa partidong iyon.

spacer
flag_header