Ibalik ang Inyong Balota sa isang Pinagkakatiwalaang Source

Matapos ninyong markahan ang inyong mga seleksyon sa inyong balota, pirmahan at petsahan ang inyong sobreng pagbabalikan at i-seal ang inyong balota sa loob ng postage paid na sobreng pagbabalikan, narito ang mga opsyon para sa pagsasauli ng inyong balota:

Ibalik ito kaagad sa pamamagitan ng koreo nang sa gayon ito ay maayos na matanggap bago ang Araw ng Eleksyon.

    Maghanap ng isang U.S. Postal Service Collection Box (Asul na Kahon) na malapit sa inyo. I-click dito »

Ibalik ito sa alinman sa mga Opisyal na Lokasyon ng Ballot Drop Box ng Tagapagrehistro.

    Hanapin ang pinakamalapit na Lokasyon ng Ballot Drop Box 

    Kumpletong listahan ng mga Lokasyon ng Ballot Drop Box. I-click dito »

Maaari rin ninyong ibalik ito sa isang vote center simula Ika-29 ng Oktubre hanggang sa Araw ng Eleksyon. Humanap ng vote center malapit sa inyo. I-click dito »

flag