Ibalik ang Inyong Balotang Pangkoreo sa isang Pinagkakatiwalaang Source

Pagkatapos ninyong malinaw na markahan ang inyong balota, pirmahan at petsahan ang sobreng pagbabalik at i-seal ang inyong binotohang balota sa postage paid na sobreng pagbabalik, narito ang mga opsyon para sa pagbabalik ng inyong balotang pangkoreo:

  • Ibalik ito kaagad sa pamamagitan ng koreo para ito ay matanggap nang maayos bago ang Araw ng Eleksyon.

o   Hanapin ang U.S. Postal Service Collection Box (Blue Box) na malapit sa inyo. Click dito »

  • Ibalik ito sa isa sa mga 131 na Lokasyon ng Mail Ballot Drop-Off ng Tagapagrehistro sa sa buong County.

o   Hanapin ang pinakamalapit na Lokasyon ng Mail Ballot Drop-Off Click dito »

o   Buong listahan ng Mga Lokasyon ng Mail Ballot Drop-Off. Click dito »

 

flag