Accessible na Pagboto

Ang nasa ibaba ay mga instruksyon para sa mga botanteng gagamit ng touchscreen at mga botanteng mahina ang paningin. Ang isang manggagawa sa botohan ay nandiyan upang tumulong sa inyo sa buong proseso. Mangyaring ipaalam sa mga manggagawa sa botohan ang inyong mga pangangailangan pagdating sa inyong botohan.

Mga Instruksyon sa Pagboto sa Touchscreen

ASMBLE
rov-line

Mga Instruksyon sa Pagboto sa Audio Touchscreen

Touchscreen Audio Instructions
flag_header