High School Student Poll Worker Program

High School Student Poll Worker Program

Sa California, ang mga estudyante ng high school ay maaaring maglingkod bilang mga manggagawa sa botohan, kahit na sila ay wala pa sa hustong edad para bumoto (California Elections Code Section 12302).

Maaaring makita ng mga nakababatang manggagawa sa botohan ang proseso ng ating eleksyon nang malapitan habang sila ay nakikilahok sa demokrasya ng Amerika!

Sino ang maaaring maging isang manggagawa sa botohan na estudyante ng high school? Ang inyong paaralan ay dapat na makilahok sa High School Poll Worker Program at kayo ay dapat na maging:

 • Hindi bababa sa edad na 16 na taon sa o bago ang Araw ng Eleksyon
 • Isang mamamayan ng Estados Unidos o isang ligal na permanenteng residente na may numero ng social security
 • May grade point average na hindi bababa sa 2.5 sa isang scale na 4.0

Paano kayo magsisimula?

 • Kontakin ang opisyal ng inyong paaralan, guro sa gobyerno o civics, ASB advisor o counselor ng paaralan
 • Hilinging manomina
 • Kumuha ng permiso mula sa inyong magulang o guardian
 • Isumite ang Aplikasyon para sa High School Student Poll Worker Program sa pamamagitan ng inyong paaralan

Ano ang ginagawa ng isang high school na manggagawa sa botohan?

 • Kumpletuhin ang 60- hanggang 90-minutong online na pagsasanay dagdag ang pagsasanay sa-klase na dalawa- hanggang tatlong-oras
 • Magtrabaho mula tinatayang ika-5:45 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi sa Araw ng Eleksyon
 • Planuhin ang inyong transportasyon patungo at mula sa lugar ng botohan

Bilang kapalit ng inyong serbisyo:

 • Kayo ay tatanggap ng isang certificate of community service
 • Kayo ay tatanggap ng isang liham ng-pagpapasalamat na pinirmahan ng Tagapagrehistro ng mga Botante
 • Makakatanggap kayo ng stipend

Gamitin ang Buddy System Program. Mag-imbita ng isang magulang/guardian o kaibigan na kasama ninyong magtatrabaho sa inyong lugar ng botohan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sabayang pagboluntaryo o anumang bagay tungkol sa pagiging isang manggagawa sa botohan, mangyaring tawagan kami sa 858-565-5800 o tingnan ang mga FAQ ng High School Poll Worker.

flag_header