Mga Video para sa Pagsasanay sa Touchscreen

Salamat sa pagdalo sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Botohan at paglalaan ng oras upang i-review ang mga video na ito bago ang Araw ng Eleksyon.

Kung kayo ay nagnanais ng mas hands-on na pagsasanay bago ang Araw ng Eleksyon, maaari kayong dumalo sa isang drop-in na workshop sa anumang oras sa pagitan ng ika-9 ng umaga at ika-3 ng hapon sa Linggo at Lunes bago ang eleksyon. Tingnan ang Poll Worker Manual para sa mga lokasyon ng workshop, o tumawag sa Hotline ng Manggagawa sa Botohan: 858-565-3360.

Maaari rin ninyong i-bookmark ang mga link na ito at panuorin ang mga ito sa Araw ng Eleksyon sa anumang wireless device. Palaging tumawag sa Hotline kung kayo ay mayroong katanungan o nangangailangan ng suporta!

 

flag_header