Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego

Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay nakatuon sa pagsiguro na ang mga botante ay maaaring gamitin ang kanilang karapatan na bumoto sa isang ligtas, secure at accessible na paraan sa panahon ng 2020 na Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon.

Dahil sa pangyayari ng COVID-19 pandemic, ang bawat nakarehistrong botante sa California ay makakatanggap ng isang balota sa koreo para sa darating na eleksyon.

Ang mga balotang pangkoreo ay binibigyan ang mga botante ng opsyon na bumoto mula sa kanilang mga sariling tirahan nang ligtas.

Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego Logo

Ano ang ibigsabihin nito sa inyo?

  1. 1Ang lahat ng mga aktibong nakarehistrong botante sa California ay makakatanggap ng isang balota sa koreo. Halos 75% ng mga nakarehistrong botante sa county ay naka-sign up na upang permanenteng matanggap ang kanilang balota sa pamamagitan ng koreo, kung gayon ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay nasa kalagayan upang pangasiwaan ang pagdami na ito.
  2. Kung kailangan ninyong bumoto nang in-person, ang mga lugar ng botohan ay magbubukas ng apat na araw, Ika-31 ng Oktubre hanggang Araw ng Eleksyon sa Ika-3 ng Nobyembre.

Ano ang kailangan ninyong gawin?

Paghandaan Ang Pagboto!

Bumoto Nang Mas Ligtas San Diego!

Hinihikayat namin kayo na bumoto nang mas ligtas sa tirahan at ginagawa naming mas madali ito para sa inyo. Ang mga balota ay magsisimulang ipadala halos isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon, na binibigyan kayo ng maraming oras upang markahan ang inyong balota at ibalik ito sa koreo.

Vote By Mail

 

Ang pagboto sa koreo ay::

SIMPLE. Isang balotang pangkoreo, mga instruksyon at “Bumoto Ako” na sticker ang ipapakoreo sa lahat ng mga nakarehistrong botante simula Ika-5 ng Oktubre.

SAFER. Pagdesisyunan ang mga iboboto at markahan ang inyong balota nang komportable sa tirahan.

SECURE. I-seal ang inyong nakumpletong balota sa inyong postage paid na sobre. Siguraduhing pirmahan ito, petsahan ito, at ibalik ito kaagad sa pamamagitan ng koreo upang tiyak na matanggap ito bago ang Araw ng Eleksyon. Ang inyong pirma ay ini-rerequire para mabilang ang inyong balota! I-pirma ang inyong pangalan gaya ng nakikita sa inyong driver’s license o ID card.

Nasaan Ang Aking Balota?

Maaari ninyong i-track ang bawat hakbang ng inyong balota sa pamamagitan ng pag-sign up para sa “Nasaan Ang Aking Balota?” Mag-sign up na ngayon upang makatanggap ng mga notipikasyon.

Ang mga balota ay magsisimulang ipakoreo sa lahat ng mga nakarehistrong botante sa linggo ng Ika-5 ng Oktubre. Kung hindi pa ninyo natanggap ang sa inyo sa Ika-14 ng Oktubre, tumawag sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa (858) 565-5800.

Magkakaroon ba ng mga lugar ng botohan?

OO.Ang mga lugar ng botohan ay magbubukas ng apat na araw. Magkakaroon ng mas kaunting mga lokasyon kaysa noong mga nakaraang eleksyon, kung gayon ang inyong lokasyon ay malamang nagbago.

Registrar of Voters with voter crowd

Kung kailangan ninyong bumoto nang in-person, hinihikayat namin kayong samantalahin ang maagang pagboto:

  • Sa opisina ng Tagapagrehistro simula Ika-5 ng Oktubre, Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
  • Sa inyong itinalagang lugar ng botohan o opisina ng Tagapagrehistro sa Sabado, Ika-31 ng Oktubre hanggang Lunes, Ika-2 ng Nobyembre, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.
  • Ang lahat ay muling magbubukas sa Araw ng Eleksyon, Ika-3 ng Nobyembre, kung kailan ang mga oras ng pagboto ay magiging mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Kung napagdesisyunan ninyo na bumoto nang in-person, huwag magulat, ang mga linya ay maaaring maging mahaba.


Siguraduhing pumunta kayo sa inyong itinalagang lugar ng botohan. Maaari ninyong mahanap ang inyong itinalagang lugar ng botohan sa likod ng inyong pamplet ng sampol na balota at impormasyon para sa botante o maaari ninyong tingnan ito online.

Maging handa. Markahan ang inyong mga seleksyon sa inyong pamplet ng sampol na balota at impormasyon para sa botante nang maaga para mabilis ninyong mapupunan ang opisyal na balota sa voting booth.

Hinihikayat namin lalo ang mga nakakatanda at mga taong mayroong mga underlying medical condition na iwasan ang mahahabang linya at punung-punong mga lugar ng botohan sa pamamagitan ng maagang pagboto.

Bring Your Facemask

Dalhin ang inyong face mask at planuhin na panatilihin ang social distance. Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay sumusunod sa mga public health order ng County at magkakaloob ng mga makatwirang accommodation kung kailangan upang siguruhing ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga election worker, botante, at observer sa aming opisina at mga lugar ng botohan.

flag_header