VĂN PHÒNG BẦU CỬ TẠM THỜI ĐÓNG CỬA ĐỐI VỚI CÔNG CHÚNG

Vì sự an toàn của quý vị và nhân viên của chúng tôi, Văn Phòng Bầu Cử đóng cửa đối với công chúng cho đến khi có thông báo mới để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (COVID-19).

Công việc hàng ngày sẽ được tiến hành qua thư email, thư bưu điện, fax hoặc qua điện thoại, thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều.

Các cuộc hẹn gặp trực tiếp có cho một vài dịch vụ.

Các Yêu Cầu Dịch Vụ hoặc Câu Hỏi:

Thông Tin Tổng Quát:

Ghi Danh Cử Tri

Thỉnh Nguyện Thư (Có Cho Hẹn Gặp Trực Tiếp)

Hỗ Trợ Về Ngôn Ngữ

Human Resources

Administration

 

Yêu Cầu Bản Đồ (In-person Appointments Available)

Điện Thoại Miễn Phí

Điện Thoại Miễn Phí – Các Cuộc Gọi Trợ Thính

Tọa Lạc Tại
Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

 

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

 

Văn Phòng Bầu Cử nằm trong khuôn viên của Trung Tâm Điều Hành Quận (COC).
Nhấn vào đây để được hướng dẫn đến COC và bản đồ của khuôn viên.

 

flag_header