Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử: Khai Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến và Những Báo Cáo Trước

Giới Hạn Đóng Góp của Quận Điều Chỉnh 2017

Đóng Góp Cá Nhân
$800

Đóng Góp của Đảng Chính Trị
$25,950 Các Địa Hạt Giám Sát Quận
$51,850 Các Chức Vụ Trong Toàn Quận (Ngoại trừ Hội Đồng Giáo Dục Quận)

Ghi Chú: Các giới hạn đóng góp cá nhân áp dụng cho mỗi cuộc bầu cử và chỉ cho các Chức Vụ của Quận. Tìm hiểu thêm.

Truy Cập của Công Chúng

Công Khai Tài Chánh Vận Động Tranh Cử

CỔNG TRUY CẬP CHO CÔNG CHÚNG

Cổng Truy Cập cho Công Chúng bao gồm các bản báo cáo công khai tài chánh vận động tranh cử của tất cả những người khai báo vốn theo đòi hỏi khai nộp hồ sơ “địa phương”. Việc này bao gồm việc khai nộp hồ sơ cho các chức vụ quận, những dự luật, các khu đặc biệt, các khu học chánh, thuộc hoặc tranh cử trong phạm vi Quận San Diego.

Dùng Cổng Thông Tin của Công Chúng để tìm những bản báo cáo công khai vận động tài chánh tranh cử ngược về bốn năm trước.

 

Truy Cập Của Người Khai Nộp

Vận Động Tranh Cử Trực Tuyến

CỔNG TRUY CẬP CỦA NGƯỜI KHAI

Cổng thông tin mới này sẽ cung cấp khả năng cho những người khai để điền đầy đủ và nộp các mẫu đơn công khai tài chánh vận động tranh cử trực tuyến. Rất dễ dàng, tiện lợi, và là cách thân thiện với người sử dụng để khai nộp các mẫu đơn này.

Dịch vụ miễn phí trên mạng này có sẵn để bất cứ dân cử địa phương nào trong phạm vi Quận vốn đòi hỏi phải khai báo tài liệu công khai vận động tranh cử với Văn Phòng Bầu Cử.