Bầu Bằng Thư

Bầu Bằng Thư
Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên

 • Bất kỳ cử tri nào đều có thể được nhận lá phiếu bầu bằng thư cho bất kỳ cuộc bầu cử nào. Để nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư thường xuyên, ghi danh ở đây

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thường Xuyên »

 • Tài liệu bầu cử của quý vị sẽ được tự động gửi qua bưu điện tới cho quý vị trước mỗi cuộc bầu cử.
 • Nếu quý vị quyết định trở lại bầu tại phòng phiếu, quý vị có thể thay đổi tình trạng bầu bằng thư của mình với mẫu đơn này »

Quý vị có câu hỏi? Gọi (858) 565-5800 hoặc email cho chúng tôi tại ROVMail@sdcounty.ca.gov

Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Tạm Thời

 • Quý vị không thể đến các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử nhưng thường muốn đích thân đi bầu tại phòng phiếu?
 • Chúng tôi đề nghị quý vị nên nộp đơn ít nhất 30 ngày trước cuộc bầu cử kế tiếp để bảo đảm là quý vị nhận được và gửi lại lá phiếu đúng hạn
  • o Quý vị cũng có thể gọi số (858) 565-5800 để yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư tạm thời
 • Quý vị có thể tìm đơn xin lá phiếu bầu bằng thư ở trang bìa sau của Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri và Lá Phiếu Mẫu của quý vị, hoặc quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi và cho biết:
  • tên của quý vị viết bằng chữ in
  • địa chỉ nhà của quý vị
  • địa chỉ gởi thư của quý vị nếu khác với địa chỉ nhà
  • tên và ngày của kỳ bầu cử
  • và chữ ký của quý vị
 • Gửi qua thư bưu điện hoặc fax đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của quý vị
  • Registrar of Voters, P.O. Box 85520, San Diego, CA 92186-5520
  • Số Fax: 858-505-7294

 

 

   CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ

 • Quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu bằng thư của quý vị trong khoảng 7 đến 29 ngày trước Ngày Bầu Cử
 • Làm theo các hướng dẫn về cách đánh dấu (bầu chọn) trên lá phiếu bầu bằng thư của quý vị
 • Bỏ lá phiếu đã đánh dấu (đã bầu) vào trong bao thư hồi đáp chính thức và dán kín lại
 • KÝ TÊN và GHI NGÀY THÁNG ở bên ngoài bao thư 
 • Nếu quý vị gửi lá phiếu của quý vị qua thư bưu điện nhưng quên ký ở bên ngoài bao thư, vui lòng sử dụng Đơn Ký Tên Cho Lá Phiếu Bầu Bằng Thư này để gửi chữ ký của quý vị cho chúng tôi

Quý vị phải KÝ TÊN VÀ GHI NGÀY THÁNG trên bao thư hoặc mẫu đơn này để lá phiếu của quý vị được tính!

 

spacer

Gửi Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Của Quý Vị

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu của quý vị tới địa chỉ của Văn Phòng Bầu Cử ở trên hoặc quý vị có thể tới đưa tận nơi:

 • Tại một trong các địa điểm tiếp nhận phiếu bầu bằng thư quy định trên toàn quận.
 • Tại Văn Phòng Bầu Cử vào bất cứ lúc nào, thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều
 • Vào Ngày Bầu Cử, tại bất kỳ phòng phiếu nào, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối
 • Hoặc, nếu quý vị không có mặt ở Quận San Diego, quý vị có thể nộp lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị tại bất kỳ phòng phiếu, địa điểm tiếp nhận phiếu bầu hoặc trung tâm bầu cử nào trên toàn Tiểu Bang California
  • Vui lòng lưu ý các viên chức bầu cử ở quận khác có tới tối đa tám ngày để chuyển lá phiếu của quý vị cho chúng tôi
 • Nếu quý vị gửi lá phiếu của quý vị qua thư bưu điện, thư phải có dấu đóng bưu diện trễ nhất là Ngày Bầu Cử và chúng tôi phải nhận được lá phiếu của quý vị trễ nhất là thứ Sáu sau Ngày Bầu Cử

Nếu quý vị cần trợ giúp ngôn ngữ bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số 858-565-5800.

Quý vị có cần lá phiếu bầu bằng thư thứ hai không?

Nếu quý vị cần lá phiếu bầu bằng thư thứ hai vì quý vị làm hư hỏng, thất lạc hoặc điền sai lá phiếu bầu bằng thư đầu tiên, gọi số (858) 565-5800.

Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư của Quý Vị

Quý vị có thể xác định Văn Phòng Bầu Cử đã nhận được lá phiếu bầu bằng thư của quý vị bằng cách điền vào mẫu đơn này.

 

flag_header