Bầu Bằng Thư

                                     

file

BẦU BẰNG THƯ THƯỜNG XUYÊN

Đi bầu một cách thuận lợi, tất cả cử tri đều có cơ hội trở thành cử tri bầu bằng thư thường xuyên. Với việc ghi danh bầu bằng thư thường xuyên, quý vị sẽ tự động nhận lá phiếu bằng thư cho mỗi lần có cuộc bầu cử nơi khu vực của quý vị. 

 

Để ghi danh, xin vui lòng truy cập đường nối: Đơn Xin Bầu Bằng Thư Thường Xuyên.. 

BẦU BẰNG THƯ - CHỈ YÊU CẦU MỘT LẦN 

Nếu quý vị muốn bầu bằng thư nhưng không muốn là một cử tri bầu bằng thư thường xuyên, quý vị có thể nạp một đơn đặc biệt cho kỳ bầu cử mà quý vị muốn bầu. Đơn yêu cầu phải được nhận bởi văn phòng chúng tôi không được trễ hơn 7 ngày trước mỗi kỳ bầu cử. 

Để yêu cầu lá phiếu bằng thư cho kỳ Bầu Cử tới, xin vui lòng nhấn vàoĐÂY.

Lưu Ý: Đơn cũng có thể tìm thấy ở mặt sau của Lá Phiếu Mẫu và Tập Tài Liệu Hướng Dẫn được gởi đến cho từng cử tri trước kỳ bầu cử. Quý vị cũng có thể viết một thư cho biết tên họ, địa chỉ cư ngụ, tên và kỳ bầu cử, địa chỉ nhận thư, và CHỮ KÝ CỦA QUÝ VỊ. Quý vị có thể, 

 

Gởi thư: Registrar of Voters

P.O. Box 85520 

San Diego, CA 92186-5520

Điện thư: (858) 694-2955

 

ĐÍCH THÂN ĐI BẦU 

Quý vị cũng có thể đến văn phòng chúng tôi tọa lạc tại số 5600 Overland Ave, San Diego, CA 92123, để bầu. Đích thân đi bầu được bắt đầu 29 ngày trước mỗi kỳ bầu cử. Giờ làm việc là: 

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

Ngày Bầu Cử 7 giờ sáng đến 8 giờ tối 

 

NHỮNG BƯỚC QUAN TRỌNG KHI BẦU BẰNG THƯ 

Quý vị sẽ được gởi bưu kiện bầu bằng thư chính thức trong khoảng ngày thứ 29 và ngày 7 trước kỳ bầu cử. Bưu kiện của quý vị sẽ bao gồm một lá phiếu chính thức, bản hướng dẫn bầu cử, và một bao thư để gởi trả lại phiếu bầu bằng thư chính thức. 

Bước 1 Đánh dấu những chọn lựa của quý vị trên lá phiếu bầu bằng thư được cung cấp trong bản hướng dẫn. 

Bước 2 Cho lá phiếu đã bầu của quý vị vào bao thư chính thức và niêm lại. 

Bước 3 Dán tem thư thích hợp và KÝ TÊN bên ngoài của bao thư gởi lại. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu quý vị không ký vào bao thư đựng phiếu bầu bằng thư của mình, quý vị có thể dùng MẪU ĐƠN VỀ CHỮ KÝ LIÊN QUAN PHIẾU BẦU BẰNG THƯ để bảo đảm Phiếu Bầu-Bằng-Thư của quý vị đủ tiêu chuẩn để đếm. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn trên mẫu đơn.

Nhấn vào đường link để có: Mẫu Đơn Về Chữ Ký Liên Quan Phiếu Bầu Bằng Thư.

Lưu ý: Nếu quý vị không ký tên quý vị trên bao thư, lá phiếu của quý vị sẽ không được đếm. Chữ ký của quý vị phải trùng hợp với chữ ký của quý vị trên đơn ghi danh bầu cử. 

 

GỞI LẠI LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ

Văn phòng chúng tôi phải chính thức nhận được phiếu bầu bằng thư của quý vị không được trễ hơn 8 giờ Ngày Bầu Cử. . Có hai cách gởi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị. 

Bằng Bưu Điện: Quý vị có thể gởi lại lá phiếu bầu bằng thư của quý vị qua Bưu Điện Hoa Kỳ. Xin chắc chắn dán đúng tem trên bao thư. 

Mang Nộp: Quý vị có thể mang lá phiếu bầu bằng thư của quý vị nộp tại Văn Phòng Bầu Cử trong giờ làm việc hàng ngày từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

Vào ngày Bầu Cử, quý vị cũng có thể mang gởi phiếu bầu bằng thư của quý vị tại bất cứ phòng phiếu nào hay tại Văn Phòng Bầu Cử từ từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối.

Nếu quý vị cần giúp đỡ về ngôn ngữ như Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam hay Trung Hoa, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ở số (858) 565-5800.