Bầu Bằng Thư

 

Tất cả cử tri hợp lệ đều có thể chọn cách bầu bằng thư qua lá phiếu bằng thư. Lá phiếu bầu bằng thư có thể được yêu cầu sớm nhất là 60 ngày trước kỳ bầu cử kế tiếp. Lá phiếu bằng thư sẽ sẽ được bắt đầu gởi đi 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. T uy nhiên, đơn yêu cầu lá phiếu bằng thư phải được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử không trễ hơn 5 giờ chiều 7 ngày trước ngày bầu cử.

 

Phiếu bầu Bằng Thư có thể nhận được qua 3 cách:

Cách thứ 1 – Tải mẫu đơn, điền đầy đủ, ký tên và gởi đơn về Văn Phòng Bầu Cử.

(Ngày 5 tháng Sáu, 2018 Kỳ Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang)
File Size: 154KB

 

 

Cách thứ 2 – Viết thư yêu cầu bao gồm tên, địa chỉ cư trú của cử tri, tên và ngày của cuộc bầu cử mà quý vị yêu cầu lá phiếu bằng thư, địa chỉ nơi lá phiếu sẽ được gởi đến, và chữ ký của cử tri. Đơn yêu cầu này có thể gởi qua bưu điện, điện thư (fax) hay đem tới Văn Phòng Bầu Cử.

 

Cách thứ 3 – Mẫu đơn cũng có trên trang bìa sau tập lá phiếu mẫu của quý vị.Những tập sách này sẽ được bắt đầu gởi tới cho tất cả cử tri ghi danh 29 ngày trước kỳ bầu cử. Xé trang này và điền đầy đủ gởi đến, Văn Phòng Bầu Cử. ROV.

 

Xin nhớ rằng gởi đơn yêu cầu càng sớm thì quý vị sẽ nhận được phiếu bằng thư của mình càng sớm. Tất cả lá phiếu bằng thư đã bầu phải được gởi trả lại Văn Phòng Bầu Cử trước 8 giờ tối Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng có thể mang nộp tại bất cứ địa điểm phòng phiếu nào trong Ngày Bầu Cử.