Những Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu

Các địa điểm thuận tiện khắp quận để nộp lại lá phiếu đã bầu được dán kín
bên trong phong bì hồi báo của quý vị.
9 tháng 5 - 6 tháng Sáu, ngày và giờ thay đổi tùy theo địa điểm  |  Ngày Bầu Cử, ngày 7 tháng Sáu tất cả các địa điểm mở cửa 7 giờ sáng đến 8 giờ tối
XEM DANH SÁCH NÀY ĐỂ KIẾM MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN QUÝ VỊ
Alpine - 91901
Alpine Branch Library 1752 Alpine Blvd Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Bonita - 91902
Bonita-Sunnyside Branch Library 4375 Bonita Rd Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Bonita-Sunnyside Fire Protection District 4900 Bonita Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa ngày2 13 và 27 tháng Năm.
Đóng cửa ngày 30 tháng Năm Ngày Lễ Chiến Sỹ Trận Vong.*
Corpus Christi Parish 450 Corral Canyon Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Bonsall - 92003
Daniel's Market 5256 S. Mission Rd Thứ Hai - Chủ Nhật 6 giờ sáng - 6 giờ chiều 
Borrego Springs - 92004
Borrego Springs Branch Library 2580 Country Club Rd Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Campo - 91906
Campo-Morena Village Branch Library 31356 Highway 94 Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Cardiff-by-the-Sea - 92007
Cardiff-by-the-Sea Branch Library 2081 Newcastle Ave Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Carlsbad - 92008
Agua Hedionda Lagoon Foundation/Discovery Center 1580 Cannon Rd Thứ Hai - Thứ Bảy 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 4 giờ chiều
Đóng cửa vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng Năm. Đóng cửa ngày 14 tháng Năm. Đóng cửa ngày 30 Ngày Lễ Chiến Sỹ Trận Vong.*
Carlsbad City Library Learning Center 3368 Eureka Pl Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Georgina Cole Library 1250 Carlsbad Village Dr Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Carlsbad - 92011
Carlsbad City Library 1775 Dove Ln Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Chula Vista - 91910
Chula Vista Public Library Civic Center Branch 365 F St Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 11 tháng Năm.
Đóng Cửa Ngày 14, 19 tháng Năm.
Đóng cửa ngày 30 tháng Năm Ngày Lễ Chiến Sỹ Trận Vong*
First United Methodist Church 1200 E H St (entrance off of Paseo Ranchero) Thứ Hai - Thứ Năm 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Norman Park Senior Center 270 F St Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy 8 giờ sáng - 1 giờ trưa
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 590 3rd Ave Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Chula Vista - 91911
Otay Recreation Center 3554 Main St Thứ Hai - Thứ Năm 8 giờ sáng - 12 giờ trưa, 2 giờ trưa - 8 giờ tối
Thứ Sáu 9 giờ sáng - 12 giờ trưa, 1 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 1 giờ trưa
Đóng cửa 30 tháng Năm*
South Chula Vista Library 389 Orange Ave Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Chula Vista - 91914
Westmont at San Miguel Ranch 2325 Proctor Valley Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Chula Vista - 91915
Chula Vista Public Library 2015 Birch Rd Ste 409 Thứ Hai - Thứ Bảy 11 giờ sáng - 7 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Coronado - 92118
Coronado Public Library 640 Orange Ave Thứ Hai - Thứ Năm 9 giờ 30 sáng - 9 giờ tối
Thứ Sáu 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Del Mar - 92014
Del Mar Branch Library 1309 Camino Del Mar Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Descanso - 91916
Descanso Branch Library 9545 River Dr Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
El Cajon - 92019
Foothills Adult Education Center 1550 Melody Ln Thứ Hai - Thứ Năm 8 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Sáu 8 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Postal Annex+ 2514 Jamacha Rd Ste 502 Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rancho San Diego Branch Library 11555 Via Rancho San Diego Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
El Cajon - 92020
El Cajon Branch Library 201 E Douglas Ave Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Fletcher Hills Branch Library 576 Garfield Ave Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
El Cajon - 92021
California DMV 1450 Graves Ave Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Tư 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Crest Branch Library 105 Juanita Ln Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Encinitas - 92024
El Camino Memorial 340 Melrose Ave Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Encinitas Branch Library 540 Cornish Dr Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Encinitas Chamber of Commerce 535 Encinitas Blvd Ste 116 Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Escondido - 92025
Escondido Public Library 239 S Kalmia St Thứ Hai, Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Năm 9 giờ sáng - 8 giờ tối
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Major Market 1855 S Centre City Pkwy Thứ Hai - Chủ Nhật 6 giờ sáng - 9 giờ tối 
Oakmont of Escondido Hills 3012 Bear Valley Pkwy S Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Escondido - 92026
Champagne Village 8975 Lawrence Welk Dr Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rincon del Diablo Municipal Water District 1920 N Iris Ln Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Fallbrook - 92028
Fallbrook Branch Library 124 S Mission Rd Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rainbow Municipal Water District 3707 Old Hwy 395 Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Imperial Beach - 91932
Imperial Beach Branch Library 810 Imperial Beach Blvd Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Jacumba - 91934
Jacumba Branch Library 44605 Old Highway 80 Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Julian - 92036
Julian Branch Library 1850 Highway 78 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
La Jolla - 92037
La Jolla/Riford Library 7555 Draper Ave Thứ Hai, Thứ Ba 11 giờ 30 sáng - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Lawrence Family Jewish Community Center 4126 Executive Dr Thứ Hai - Thứ Năm 6 giờ sáng - 9 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 6 giờ sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
La Mesa - 91942
Frazier Farms 8401 Fletcher Parkway Thứ Hai - Chủ Nhật 8 giờ sáng - 9 giờ tối
La Mesa Branch Library 8074 Allison Ave Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Westmont of La Mesa 9000 Murray Dr Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Lakeside - 92040
Lakeside Branch Library 9839 Vine St Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Lemon Grove - 91945
Bella Vista Health Center 7922 Palm St Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Lemon Grove Branch Library 3001 School Ln Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
National City - 91950
Lincoln Acres Branch Library 2725 Granger Ave Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
National City Public Library 1401 National City Blvd Thứ Hai - Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Bảy 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oceanside - 92054
Frazier Farms 1820 Oceanside Blvd Thứ Hai - Chủ Nhật 8 giờ sáng - 9 giờ tối
King of Kings Lutheran Church 2993 MacDonald St Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oceanside Public Library 330 N Coast Hwy Thứ Hai - Thứ Năm 9 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oceanside - 92056
Dog Dayz of California 1995 Peacock Blvd Thứ Hai - Thứ Sáu 6 giờ 30 sáng - 7 giờ tối
Thứ Bảy 8 giờ sáng - 7 giờ tối
Chủ Nhật 8 giờ sáng -  11 giờ trưa
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Postal Annex+ 4140 Oceanside Blvd Ste 159 Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oceanside - 92057
Postal Annex+ 825 College Blvd Ste 102 Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ Nhật 11 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 29 tháng Năm.
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oceanside - 92058
Oceanside Public Library Mission Branch 3861-B Mission Ave Thứ Hai - Thứ Năm 9 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa 29 tháng Năm.
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Pauma Valley - 92061
Yuima Municipal Water District 34928 Valley Center Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Pine Valley - 91962
Pine Valley Branch Library 28804 Old Highway 80 Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Potrero - 91963
Potrero Branch Library 24883 Potrero Valley Rd Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Poway - 92064
Old Poway Park 14134 Midland Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Postal Annex+ 14781 Pomerado Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 28 tháng Năm.
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Poway Branch Library 13137 Poway Rd Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Ramona - 92065
Ramona Branch Library 1275 Main St Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rancho Santa Fe - 92067
Rancho Santa Fe Branch Library 17040 Avenida de Acacias Thứ Hai - Thứ Bảy 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rancho Santa Fe Fire Protection District 18027 Calle Ambiente Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92101
Central Library 330 Park Blvd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Firehouse Museum 1572 Columbia St Thứ Năm-Thứ Sáu 10 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ Bảy - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 13 tháng Năm
San Diego Unified Port District 3165 Pacific Hwy Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa ngày 13, 27, 30 tháng Năm*
The Old Globe 1363 Old Globe Way Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92103
Mission Hills-Hillcrest/Knox Library 215 W Washington St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
University Heights Library 4193 Park Blvd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92104
North Park Library 3795 31st St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92105
City Heights/Weingart Library 3795 Fairmount Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Oak Park Library 2802 54th St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92107
Ocean Beach Library 4801 Santa Monica Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Point Loma/Hervey Library 3701 Voltaire St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92108
Mission Valley Library 2123 Fenton Pkwy Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92109
Pacific Beach/Taylor Library 4275 Cass St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92110
Clairemont Library 2920 Burgener Blvd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa ngày 14, 20, 28 tháng Năm và 3 tháng Sáu.
Đóng cửa ngày 30 tháng Năm Ngày Lễ Chiến Sỹ Trận Vong*
San Diego Humane Society 5480 Gaines St Thứ Ba - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
San Diego - 92111
Linda Vista Library 2160 Ulric St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92113
Barrio Station 2175 Newton Ave Thứ Hai - Thứ Sáu 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Logan Heights Library 567 S 28th St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Mountain View/Beckwourth Library 721 San Pasqual St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 5 giờ 30 chiều
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 5 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92114
Valencia Park/Malcolm X Library 5148 Market St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92115
College-Rolando Library 6600 Montezuma Rd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều*
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego Center for the Blind 5922 El Cajon Blvd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ 30 sáng - 4 giờ 30 chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
The Salvation Army Kroc Center 6845 University Ave Thứ Hai - Thứ Sáu 6 giờ sáng - 8 giờ tối
Thứ Bảy 7 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều
Chủ Nhật 8 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92116
Kensington-Normal Heights Library 4121 Adams Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92117
Balboa Library 4255 Mt Abernathy Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
North Clairemont Library 4616 Clairemont Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92119
San Carlos Library 7265 Jackson Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92120
Allied Gardens/Benjamin Library 5188 Zion Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92122
North University Community Library 8820 Judicial Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
University Community Library 4155 Governor Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92123
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 9225 Clairemont Mesa Blvd Mở 24 giờ bắt đầu từ 9 tháng Năm 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 7 tháng Sáu
Registrar of Voters 5600 Overland Ave, Suite 100 Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Serra Mesa-Kearny Mesa Library 9005 Aero Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92124
Tierrasanta Library 4985 La Cuenta Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92126
Mira Mesa Library 8405 New Salem St Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 16 tháng Năm.
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92127
4S Ranch Branch Library 10433 Reserve Dr Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92128
Carmel Mountain Ranch Library 12095 World Trade Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Rancho Bernardo Library 17110 Bernardo Center Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92129
Rancho Penasquitos Library 13330 Salmon River Rd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92130
Carmel Valley Library 3919 Townsgate Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92131
Scripps Miramar Ranch Library 10301 Scripps Lake Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92139
Paradise Hills Library 5922 Rancho Hills Dr Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Skyline Hills Library 7900 Paradise Valley Rd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Diego - 92154
California DMV 6111 Business Center Ct Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Tư 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Otay Mesa-Nestor Library 3003 Coronado Ave Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Postal Annex+ 4370 Palm Ave Ste D  Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Marcos - 92069
San Marcos Branch Library 2 Civic Center Dr Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Woodland Village Apartments 975 Woodland Pkwy Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy 11 giờ sáng - 4 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Marcos - 92078
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 141 E Carmel St Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
St Marks's Roman Catholic Church 1147 Discovery St Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Ysidro - 92173
Casa Familiar Community Center 268 E Park Ave Thứ Hai - Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ tối
Thứ Sáu 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
San Ysidro Library 4235 Beyer Blvd Thứ Hai - Thứ Ba 11 giờ 30 trưa - 8 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Bảy 9 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Santee - 92071
Office of the Assessor/Recorder/County Clerk 10144 Mission Gorge Rd Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Postal Annex+ 9830 Magnolia Ave Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Santee Branch Library 9225 Carlton Hills Blvd #17 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Solana Beach - 92075
Solana Beach Branch Library 157 Stevens Ave Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Spring Valley - 91977
Casa de Oro Branch Library 9805 Campo Rd #180 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Spring Valley Branch Library 836 Kempton St Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Spring Valley - 91978
San Miguel Fire Protection District 2850 Via Orange Way Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 12 giờ trưa, 1 giờ trưa - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Valley Center - 92082
Valley Center Branch Library 29200 Cole Grade Rd Thứ Ba 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Tư - Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Sáu - Thứ Bảy 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Vista - 92083
Frazier Farms 225 Vista Village Dr Thứ Hai - Chủ Nhật 8 giờ sáng - 9 giờ tối
Vista - 92084
Vista Branch Library 700 Eucalyptus Ave Thứ Hai, Thứ Năm 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Thứ Ba - Thứ Tư 12 giờ trưa - 7 giờ tối
Thứ Sáu - Chủ Nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều
Đóng cửa 30 tháng Năm*
Vista Elks Lodge 1968 1947 E Vista Way Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng - 2 giờ chiều
Đóng cửa 17 - 20 tháng Năm.
Đóng cửa 30 tháng Năm*

*Chú Ý: Vài địa điểm đóng cửa vào thứ Hai, ngày 30 tháng Năm để tưởng niệm Ngày Chiến Sỹ Trận Vong.

flag_header