Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Một Lá Phiếu Đảng Chính Trị Cho Phép Cử Tri Không Đảng Phái Tham Gia

(Chỉ Cho Cử Tri Đã Ghi Danh Không Đảng Phái Mà Thôi)

Đối với kỳ Bầu Cử Sơ Bộ vào ngày 3 tháng 3, 2020, ĐẢNG NGƯỜI MỸ ĐỘC LẬP, ĐẢNG DÂN CHỦ và ĐẢNG TỰ DO cho phép cử tri Không Đảng Phái tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của họ. Là một cử tri không đảng phái, quý vị có thể yêu cầu lá phiếu của một trong những đảng này và bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng đó. Việc chọn lá phiếu của một trong những đảng này sẽ không ghi danh quý vị với đảng đó.

Đảng Dân chủ cho phép các cử tri không đảng phái bỏ phiếu trong phần tranh cử tổng thống của họ nhưng không phải là phần tranh cử ủy ban trung ương của họ. Nếu quý vị yêu cầu một lá phiếu của Đảng Dân Chủ, quý vị sẽ nhận được lá phiếu của Đảng Dân chủ (Cho Cử Tri Không Đảng Phái). Lá phiếu này sẽ bao gồm phần tranh cử tổng thống nhưng không phải phần tranh cử liên quan đến ủy ban trung ương.

Là một cử tri đã ghi danh Không Đảng Phái và bầu bằng thư, quý vị sẽ tự động được gửi một lá phiếu KHÔNG ĐẢNG PHÁI, NGOẠI TRỪ quý vị yêu cầu một trong ba lá phiếu của đảng chính trị cho phép cử tri không đảng phái tham gia. Đối với kỳ bầu cử này, quý vị có thể yêu cầu một trong những lá phiếu của đảng chính trị sau:


 

LỰA CHỌN 1

LÁ PHIẾU ĐẢNG NGƯỜI MỸ ĐỘC LẬP

BẦU CHỌN
Các Ứng Cử Viên Tổng Thống Đảng Người Mỹ Độc Lập

BẦU CHỌN
Tất Cả Các Ứng Cử Viên

BẦU CHỌN
Các Dự Luật Trên Lá Phiếu

 

 

LỰA CHỌN 2

LÁ PHIẾU ĐẢNG DÂN CHỦ (PHIÊN BẢN KHÔNG ĐẢNG PHÁI)

BẦU CHỌN
Các Ứng Cử Viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ

BẦU CHỌN
Tất Cả Ứng Cử Viên ngoại trừ Các Ứng Cử Viên Ủy Ban Trung Ương Đảng Dân Chủ

BẦU CHỌN
Các Dự Luật Trên Lá Phiếu

 

 

LỰA CHỌN 3

LÁ PHIẾU ĐẢNG TỰ DO

BẦU CHỌN
Các Ứng Cử Viên Tổng Thống Đảng Tự Do

BẦU CHỌN
Tất Cả Các Ứng Cử Viên

BẦU CHỌN
Các Dự Luật Trên Lá Phiếu

 


Để yêu cầu một trong ba phiếu bầu của đảng chính trị cho phép cử tri không đảng phái tham gia ở trên, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Xác nhận quý vị đã ghi danh là một cử tri KHÔNG ĐẢNG PHÁI và do đó đủ điều kiện để yêu cầu một lá phiếu đảng chính trị cho phép cử tri không đảng phái tham gia.

Bước 2: Sau khi xác nhận tình trạng ghi danh của quý vị, hãy quay lại trang này và điền đầy đủ Mẫu Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Đảng Chính Trị Cho Phép Cử Tri Không Đảng Phái Tham Gia.

Bước 3: Gửi Mẫu Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Đảng Chính Trị Cho Phép Cử Tri Không Đảng Phái Tham Gia của quý vị đến Văn Phòng Bầu Cử:

  • Gởi email đến votebymail@sdcounty.ca.gov, hay
  • Gửi thư cho Văn Phòng Bầu Cử, P.O. Box 85520, San Diego CA 92186-5520, or
  • Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi số (858) 565-5800 liên quan đến yêu cầu của quý vị

ĐẢNG XANH, ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO, và ĐẢNG CỘNG HÒA chỉ cho phép những cử tri đã ghi danh với đảng của họ bỏ phiếu cho các ứng cử viên tổng thống của họ. Quý vị sẽ không thể chọn một trong những lá phiếu này trừ khi quý vị ghi danh lại với đảng chính trị.

spacer
flag_header