Gửi Trả Phiếu Bầu Bằng Thư đến một Nơi Tin Cậy

Sau khi quý vị đã đánh dấu bầu chọn của mình trên lá phiếu, ký tên và ghi ngày tháng trên bao thư hồi báo và dán kín phiếu bầu của mình vào trong bao thư hồi báo đã trả bưu phí, đây là những tùy chọn để gửi trả phiếu bầu của quý vị:

  • Gửi trả nó qua đường bưu điện nhanh chóng để nó được nhận trước Ngày Bầu Cử.
    • Tìm một Thùng Thu Nhận Thư (Thùng Màu Xanh Dương) của Bưu Điện Hoa Kỳ gần quý vị. Bấm vào đây »
  • Nộp lại ở bất cứ Địa Điểm Thùng Thu Nhận Phiếu Bầu Chính Thức nào của Văn Phòng Bầu Cử.

Quý vị cũng có thể gởi trả nó lại cho một trung tâm bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 29 tháng 10 cho đến Ngày Bầu Cử. Tìm một trung tâm bỏ phiếu gần quý vị. Nhấn vào đây »

flag