Phương Thức Bỏ Phiếu Dễ Sử Dụng cho Người Khuyết Tật

Dưới đây là hướng dẫn dành cho các cử tri sử dụng màn hình cảm ứng và các cử tri khiếm thị. Một nhân viên phòng phiếu sẽ có mặt để trợ giúp quý vị trong quy trình này. Vui lòng cho các nhân viên phòng phiếu biết về nhu cầu của quý vị ngay sau khi quý vị đến phòng phiếu.

Hướng Dẫn Bầu bằng Màn Hình Cảm Ứng

ASMBLE
rov-line

Hướng Dẫn Bầu bằng Màn Hình Cảm Ứng và Âm Thanh

Touchscreen Audio Instructions
flag_header