Edukasyon ng Botante sa High School

Isali natin ang mga batang estudyante sa proseso ng demokrasya! Ang ating toolkit sa ibaba ay naglalaman ng mga magagamit na impormasyon at mga social media resource na makakatulong na ikalat ang mensahe, at hikayatin ang mga 16- at 17-taong-gulang na mag-pre-register para makaboto.

Ang online na pre-registration ay magagamit ng mga karapat-dapat na mga 16- at 17-taong-gulang. Magiging aktibo ang rehistrasyon ng mga kabataan na nag-pre-register para makaboto kapag sila ay naging 18 taong gulang. Ang pre-registration ay hindi binabago ang edad ng pagboto, na 18. Sa halip, pinapayagan nito ang mga taga-California na nasa edad 16 o 17 na kumpletuhin ang porma ng rehistrasyon ng botante sa online na nagbibigay ng sapat na oras at oportunidad upang maghanda para bumoto.

Inaanyaya namin ang mga administrador, mga guro, mga estudyante, at mga magulang na gamitin ang pahinang ito bilang inyong resource:

Narito ang isang sulat mula sa isang lokal na estudyante na nagbigay inspirasyon sa toolkit na ito.

Magsimula sa pamamagitan ng pag-share ng aming mga mensahe sa social media, flyer, at mga graphic.

Upang i-download ang full-size na mga social media graphic na ito, click ang graphic sa ibaba at pagkatapos mag-right-click para “Save picture as…” Maaari ninyo ring simpleng dalhin ang imahe sa inyong desktop.

 

spacer
flag_header