Resources para sa Botante

Voter's Edge
Alamin ang mga katotohanan bago kayo bumoto. Ang Voter's Edge California ay isang samahan sa pagitan ng League of Women Voters of California Education Fund’s Smart Voter at MapLight. Ang tool na ito ay magagamit sa Ingles at Spanish.


Puntahan ang Voter's Edge »

Opisyal na Patnubay ng Estado ng California para sa Impormasyon ng Botante »

Tingnan ang Inyong Sampol na Balota »

 

flag_header