Voter’s Choice Act

Voter's Choice Act

Boses mo. Pili mo!

Sa ilalim ng Voter’s Choice Act (VCA), kayo ang pipili kung kailan, saan at paano kayo boboto. Ang bawat aktibong rehistradong botante sa County ng San Diego ay awtomatikong makakatanggap ng isang balota sa koreo nang halos isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Kapag natanggap na ninyo ang inyong balota, maaari ninyong ibalik ito:

 • Sa pamamagitan ng koreo
 • Sa isang secure na Lokasyon ng Ballot Drop Off
 • Sa isang Vote Center na malapit sa inyo

IPAKOREO ITO.

IHULOG ITO.

BUMISITA.

election-center-tl

Ano ang Vote Center?

Maaari kayong bumoto nang personal sa kahit saang Vote Center sa County ng San Diego. Ang ilang mga Vote Center ay magbubukas nang 11 araw at ang lahat ng mga lokasyon ng Vote Center ay magbubukas nang 4 na araw (1 araw para sa espesyal na eleksyon), kabilang ang Araw ng Eleksyon.

Ang mga Vote Center ay nag-aalok ng isang buong serbisyo na karanasan sa pagboto:

 • Bumoto nang personal o i-drop off ang nabotohang balotang pangkoreo (naka selyado sa loob ng sobreng pagbabalikan nito)
 • Gamitin ang ballot marking device na touchscreen para markahan ang mga seleksyon at i-print ang inyong opisyal na balota.
  • Ang lahat ng ballot marking device ay ganap na accessible na nagbibigay sa mga botante na may kapansanan na makaboto nang nakapag-iisa at pribado.
 • Dalhin ang opisyal na balota na natanggap ninyo sa inyong koreo, i-check in ito sa vote center, pirmahan ang electronic roster, at botohan ang inyong opisyal na balota na walang pangseguridad na sobreng pagbabalikan.
 • Kung may pagkakamali kayo o nawala ang inyong balotang pangkoreo, maaari kayong bumoto sa personal gamit ang ballot marking device sa kahit saang vote center.
 • Tumanggap ng tulong sa pagboto, kasama ang tulong sa maraming wika.
 • Magparehistro para makaboto o i-update ang inyong rehistrasyon at bumoto sa parehong araw.

CID | Instrumento para sa Paglalagay ng Lokasyon ng Pagboto sa California (cidsitingtool.org)

Bakit Nagbago?

Ang Board ng mga Supervisor ng County ng San Diego ang nag-direkta sa Tagapagrehistro ng mga Botante para lumipat sa modelo ng Voter’s Choice Act sa Ika-19 ng Oktubre, 2021.

Anong Kailangan Kong Malaman

Inyong Gabay sa Pagboto sa County ng San Diego – Brochure 

Iskedyul ng Miting at Kaganapan

Plano ng Administrasyon ng Eleksyon 2023-2027

Pinal na Plano:

Pinal na EAP - Filipino

Binagong Plano ng EAP:

Binagong Plano ng EAP – Filipino

Na-update na Plano:

Na-update na Plano ng Administrasyon ng Eleksyon – Filipino

PLANO NG ADMINISTRASYON NG ELEKSYON

Pinal na Plano:

Pinal na EAP - Filipino

 

Binagong Plano ng EAP:

Binagong Plano ng EAP - Filipino

 

Draft na Plano:

EAP - Filipino

flag_header