Stipend ng Manggagawa sa Botohan

Mayroong limang position para sa manggagawa sa botohan, ang bawat isa ay may naiibang antas ng stipend.

Precinct Inspector (PI), $150

 • Dapat na magkaroon ng dating karanasan bilang manggagawa sa botohan
 • Nagsisilbi bilang supervisor ng staff ng lugar ng botohan at lahat ng aktibidad
 • Kinukuha ang mga suplay bago ang Araw ng Eleksyon at itinatago ang mga ito sa isang ligtas na lokasyon
 • Kinokontak ang may-ari ng botohan at lahat ng board member (manggagawa sa botohan) upang ayusin ang pag-set-up sa lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Tumutulong sa mga probisyonal na botante, taga-obserba at media, kung mayroon
 • Ginagamit ang personal na cell phone para sa mga komunikasyon sa Araw ng Eleksyon
 • Nagmamaneho kasama ang Assistant Inspector (AI) upang ihulog ang mga suplay pagkatapos magsara ng mga botohan

Assistant Inspector (AI), $125

 • Tumutulong sa pag-set-up ng lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Nagsisilbi bilang Precinct Inspector (PI) kapag kinakailangan
 • Humahalili sa ibang mga manggagawa sa botohan kapag sila ay nagpapahinga
 • Hinahanap ang mga pangalan ng botante sa roster at ina-update ang street index
 • Nagmamaneho kasama ang PI upang ihulog ang mga suplay pagkatapos magsara ng mga botohan

Technical Inspector (TI), $125

 • Kinukuha ang kagamitan bago ang Araw ng Eleksyon at inilalagay ito sa isang ligtas na lokasyon
 • Tumutulong sa pag-set-up ng lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Pag-set up, paggamit at pagligpit ng ballot marking device sa Araw ng Eleksyon
 • Sinisigurong natatanggap ng botante ang tamang balota

Klerk, $100

 • Tumutulong sa pag-set-up ng lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Sinisiguro ang pagkapribado ng botante habang ang mga balota ay ipinapasok sa kahon ng balota
 • Tumutulong sa pag-set up at pagsasara ng botohan sa Araw ng Eleksyon
 • Tinitingnan ang mga sobre ng balotang pangkoreo para sa sapat na impormasyon
 • Ipinapadala ang Certificate of Performance sa Tagapagrehistro ng mga Botante pagkatapos magsara ng mga botohan

Standby, $75

 • Humahalili para sa anumang posisyon at maaaring matawag sa anumang oras hanggang sa o sa Araw ng Eleksyon

 

rov-line

Bilingguwal na Manggagawa sa Botohan, +$15

Ang County ng San Diego ay nagbabayad ng karagdagang $15 na stipend sa mga manggagawa sa botohan na nakakapagsalita ng isa sa mga wikang ito bukod sa Ingles:

 • Arabic
 • Chinese
 • Filipino
 • Korean
 • Spanish
 • Vietnamese

 

flag_header