Tulong sa Wika

Tulong sa Wika

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego ay nagbibigay ng impormasyon sa mga botante, kabilang ang mga may limitadong kakayahan sa Ingles, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na access sa mga serbisyo at materyales. Alinsunod sa mga pederal at pang-estadong batas, ang Tagapagrehistro ay nagbibigay ng mga kasangkapan at serbisyong idinisenyo upang maparami ang access para sa mga botanteng nagsasalita ng iba’t ibang wika.

Ang Voting Rights Act, na ipinagtibay noong 1965, ay nagre-require sa Tagapagrehistro na magbigay ng tulong sa wika sa Spanish, Filipino, Vietnamese at Chinese.

Click dito upang humiling ng mga materyales sa Spanish, Filipino, Vietnamese at Chinese »

Ang California Elections Code ay nagre-require na pagpasyahan ng California Secretary of State ang mga presinto kung saan 3% o higit pa ng mga residenteng nasa tamang-edad-ng-pagboto ay mga miyembro ng iisang-wikang minorya at may kawalan ng sapat na kasanayan sa Ingles na bumoto nang walang tulong. Batay sa pagpapasyang ito, ang Tagapagrehistro ay nagbibigay ng ilang materyales at serbisyo sa Arabic at Korean.

Upang mapaglingkuran ang mga botante sa County ng San Diego na nagsasalita ng Arabic at Korean, ang Registrar ay nagbibigay ng mga reperensyang balota, na tinatawag na facsimile na balota, sa mga wikang ito. Ang mga reperensyang balota ay mga kopya ng opisyal na balota, na isinalin sa mga wikang ito at makukuha lamang sa mga piling presinto.  

Narito ang mga paraang maaari ninyong makita o hilingin ang isang reperensyang balota:

  1. Upang humiling ng isang kopya ng reperensyang balota sa pamamagitan ng koreo o email, maaari kayong makipag-ugnay sa amin sa 858-565-5800 o rovmail@sdcounty.ca.gov.
  2. Humingi sa isang manggagawa sa botohan sa piling mga lugar ng botohanng isang kopya ng reperensyang balota. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagmarka ng inyong balota, maaari kayong magsama ng isang tao sa botohan upang tulungan kayo.
  3. Maaari ninyong tingnan ang Patnubay para sa Impormasyon ng Botante ng California sa Arabic at Korean, sa pamamagitan ng pagbisita sa sos.ca.gov.

Para sa higit pang impormasyon, kontakin kami sa 858-565-5800.