Accessible na Pagboto

Accessible na Pagboto

Kayo ay may karapatang bumoto nang pribado at malaya. Mangyaring tumawag sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego (858) 565-5800 o numero ng TDD (device for people with hearing impairments) (800) 735-2929 kung kayo ay mayroong mga katanungan tungkol sa accessible na pagboto sa County ng San Diego.

Pagboto sa Koreo

 • Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataong bumoto nang maginhawa at pribado sa inyong sariling tahanan
 • Ito ay SIMPLE. Ang inyong balota ay darating sa inyong mailbox (o inbox – tingnan ang Remote Accessible na Pagboto sa Koreo sa ibaba)
 • Ito ay SMART. Pagpasyahan ang pagboto at kumpletuhin ang inyong balota nang kumportable sa inyong tahanan
 • Ito ay SECURE. I-seal ang inyong balota sa sobre, pagkatapos:
 • Pirmahan ito » Petsahan ito » at Ibalik ito Kaagad » nang sa gayon ay matanggap ito nang maayos bago ang Araw ng Eleksyon
 • Dagdagan ang kaalaman tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng  koreo »

Remote Accessible na Pagboto sa Koreo (Remote Accessible Vote by Mail/RAVBM)

 • Ang isang botante na may kapansanan ay maaaring humiling at tumanggap ng access sa isang Remote Accessible na System ng Pagboto sa Koreo
 • Ang system na ito ay pinapahintulutan ang mga botante na may mga kapansanan na i-download at markahan ang kanilang balota nang pribado at malaya gamit ang kanilang sariling assistive technology, i-print ang kanilang minarkahang balota, at ipakoreo ito sa opisina ng Tagapagrehistro upang mabilang.
 • Remote Accessible na Pagboto sa Koreo – Disability Rights California PSA

Interesado sa paggamit ng Remote Accessible Vote by Mail System? Tumawag sa (858) 565-5800 at magtanong para sa seksyon ng Pagboto-sa-Koreo o Mag-email sa rovmail@sdcounty.ca.gov.

Maaari rin kayong Mag-sign up dito »

Accessible na Voting Machines

Accessible na Voting Machines

 • Ang bawat lokasyon ng botohan ay magkakaroon ng isang accessible na ballot marking device bilang pagsunod sa Americans with Disabilities Act (ADA)
 • Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay magkakaroon ng mga accessible na ballot marking device para magamit simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon

Ang ballot marking device ng County ng San Diego ay pinapayagan ang mga botante na suriin ang kanilang balota nang malaya gamit ang mga feature tulad ng:

 • Touchscreen tablet, na may mga opsyon upang palitan ang laki ng text at contrast
 • Handheld controller na may braille
 • Headphones at mga instruksyon sa audio sa English, Spanish, Filipino, Vietnamese at Chinese
 • Privacy mask, para sa mga botante na may malabong paningin upang masiguro na ang kanilang mga boto ay mapanatiling pribado habang ginagamit nila ang mga instruksyon sa audio
 • Kakayahan na gamitin ang kanilang sariling paddle, o sip at puff assistive device

Ang voting machine na ito ay hindi nagta-tabulate o nagbibilang ng anumang mga boto. Pagkatapos kumpirmahin ng botante ang kanilang mga seleksyon, dapat i-print ng botante ang kanilang balota at ilagay ito sa kahon ng balota upang mabilang sa opisina ng Tagapagrehistro. 

 • Ipaalam sa mga manggagawa sa botohan kung kayo ay mayroong mga katanungan o nangangailangan ng tulong sa ballot marking device

Alamin kung paano mamarkahan ang inyong balota gamit ang ballot marking device »  

Tulong sa Botohan

 • Isa o dalawang taong katulad ng isang miyembro ng pamilya, kaibigan o manggagawa sa botohan ang maaaring tumulong sa inyo sa inyong balota.
 • Ngunit, kayo ay hindi maaaring matulungan ng inyong boss o representative ng union.
 • Maaaring maging kabilang sa pagtulong ang pagbabasa ng balota nang malakas o pagmamarka sa inyong balota gaya ng inyong pagdirekta.
 • Ang sinumang tumutulong sa inyo ay hindi maaaring magsabi sa inyo kung paano mamarkahan ang inyong balota o sabihin sa iba kung paano kayo bumoto.
 • Ang mga manggagawa sa botohan ay mayroon ding signature guide cards na makukuha upang tumulong sa inyong pirmahan ang listahan ng botante kung may kahinaan ang inyong paningin.
 • Ang mga manggagawa sa botohan ay mayroong isang magnifying sheet na maaaring magamit upang palakihin ang teksto sa listahan, balota o iba pang mga materyales sa pagboto.

Accessible na mga Lugar ng Botohan

 • Ang County ng San Diego ay nagbibigay ng mga lugar ng botohang accessible para lahat ng tao, anuman ang kanilang kakayahan.
 • Alamin kung ang inyong botohan ay accessible ng wheelchair sa pamamagitan ng pagtingin sa likod ng inyong Pamphlet ng Sampol na Balota.
 • Mayroong OO o HINDI na naka-print sa ibaba ng asul na accessibility symbol.
 • Kung ang sinasabi nito ay HINDI, maaari kayong tumawag sa (858) 565-5800 upang malaman ang tungkol sa mga paraan ng pagboto na magiging pinakamainam para sa inyo.
 • Maaari rin kayong humiling na maihatid ang balota sa isang accessible na lokasyong malapit sa inyong botohan.

Pagboto sa Gilid ng Daan

 • Sa anumang lokasyon ng botohang itinuturing na hindi accessible o hindi ninyo kayang pasukan, maaari kayong bumoto sa gilid ng daan.
 • Maaaring maghatid sa inyo ng balota ang mga manggagawa sa botohan.
 • Maaari kayong umupo sa inyong kotse at bumoto, o maaari kayong bumoto sa pinto ng gusali.
 • Tumawag sa (858) 565-5800 bago tumungo sa inyong botohan upang gawin ang arrangements na ito.

Nais ba ninyong higit na makilahok?

Maaari ninyong naisin ang maging bahagi ng Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC) na nagpapayo sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa accessibility at outreach.

Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC) »

Aplikasyon sa VAAC »

Kumusta ang inyong Karanasan sa Pagboto?

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay dedikadong gawing maginhawa at kasiya-siya hangga’t maaari ang inyong karanasan sa pagboto.

 • Hinihiling namin sa mga botanteng may mga espesipikong pangangailangan na bigyan kami ng feedback sa kanilang karanasan sa mga botohan. Mangyaring i-link sa aming survey ang tungkol sa inyong karanasan sa botohan.

Higit pa

 • Kailangan ng mga pagsasalin? Click dito »
 • Kami ay mayroong linya ng TDD (Telecommunications Device for the Deaf) sa (800) 735-2929.
 • Ang mga taong nasa mga conservatorship ay may karapatang bumoto kung kaya nilang ipahayag ang pagnanais na gawin ito. Ang sinumang dating disqualified ay maaaring humiling ng reinstatement sa pamamagitan ng pagsulat sa korte. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang http://spectruminstitute.org/

 

flag_header