Rehistro para Bumoto

    Ngayon maari mo nang i-tsek kung ikaw ay nakarehistrong bumoto para sa darating na (mga) eleksiyon. Kailangang ikaw ay nakarehistrong bumoto hindi bababa ng 15 mga araw bago ang bawat eleksiyon. Ang pagpapadala sa mga kagamitan ng pagboto ay magsisimula 29 mga araw bago ang eleksiyon. Upang matiyak na ang iyong mga kagamitan ng pagboto ay makarating sa mabilis at tamang paraan, patunayan na ikaw ay wastong nakarehistro! Upang i-tsek ang iyong kalagayan ng pagpaparehistro ng botante para sa darating na eleksiyon sundan ang ugnayan sa ibaba, kung ikaw ay kamakailan lamang nagbigay ng isang porma ng pagpaparehistro ng botante sa aming opisina o sa SOS maaring magtagal ng ilang araw para mailakad ang iyong pagpaparehistro kaya mangyaring i-tsek uli ang iyong kalagayan sa isang darating na petsa upang mapatunayan na ikaw ay nakarehistro kapag hindi namin mahanap ang iyong impormasyon ng pagpaparehistro

 

I-klik dito upang I-TSEK PARA MATINGNAN KUNG IKAW AY NAKAREHISTRO

Kung hindi kayo nakaabot sa deadline ng rehistrasyon ng botante para sa isang darating na eleksyon, i-click ito upang matuto nang higit pa tungkol sa Conditional Voter Registration.

Impormasyon sa  Pagpaparehistro

Maaari Kang Magrehistro para Bumoto sa California kung ikaw ay:

  • Isang Mamamayan ng Estados Unidos
  • Residente ng California
  • Labing walong taong gulang sa araw or bago ang susunod na eleksiyon
  • Hindi nakabilanggo o nasa parolado dahil sa napatunayang krimen
  • Hindi kinikilala bilang isang tao na may kakulangan sa pag-iisip ayon sa batas ng korte
Maaari Kayong Magpa-Pre-Register para Makaboto sa California, kung kayo ay:
  • 16 o 17 taong gulang
  • Matugunan lahat ng mga kinakailangan para makaboto.

Tapos, kayo ay awtomatikong rehistrado para bumoto sa inyong ika-18 kaarawan.

 
Gamitin ang aming awtomatikong Porma ng Pagpaparehistro ng Botante sa ibaba para madaling gawin ang iyong Porma, Ilagay ang iyong impormasyon, Iprinta ang porma, Pirmahan sa kahon ng Pirma ng Botante at Ipakoreo. Ganito lang kasimple!.  
 

Kung hindi kayo nakaabot sa deadline ng rehistrasyon ng botante para sa isang darating na eleksyon, i-click ito upang matuto nang higit pa tungkol sa Conditional Voter Registration.

myvote-tagalog