Magparehistro Para Makaboto

Magparehistro Para Makaboto

I-tsek ang Aking Rehistrasyon

Maaari ninyong i-tsek ang status ng inyong rehistrasyon ng botante upang masigurong kayo ay karapat-dapat na bumoto sa susunod na eleksyon. Kayo ay dapat na nakarehistro para bumoto nang hindi bababa sa 15 araw bago ang isang eleksyon. Kung lumipas na ang deadline ng rehistrasyon para sa darating na eleksyon, maaari kayong bumisita sa opisina ng Tagapagrehistro sa panahon ng 14 araw bago ang, at sa Araw ng Eleksyon, upang magparehistro nang kondisyonal at bumoto nang probisyonal.

Ang mga pagpapakoreo ng materyales sa pagboto ay magsisimula 29 na araw bago ang eleksyon. Upang masigurong ang inyong mga materyales sa pagboto ay ihahatid sa inyo sa oras, mangyaring beripikahin na kayo ay nakarehistro nang tama.

Kung kayo ay nagsumite kamakailan ng porma ng rehistrasyon para sa botante, mangyaring tandaan na maaaring abutin ng ilang araw upang maproseso ang inyong rehistrasyon.

I-TSEK ANG STATUS NG INYONG REHISTRASYON DITO

 

Magparehistro Para Makaboto

Maaari Kayong Bumoto sa California, kung kayo ay:

  • Isang Mamamayan ng Estados Unidos
  • Isang Residente ng California
  • Hindi bababa sa edad na 18 taon bago o sa susunod na eleksyon
  • Wala sa kulungan o hindi parolado para sa kumbiksyon na peloni
  • Hindi idineklarang walang kakayahan ang pag-iisip sa pamamagitan ng aksyon ng korte
Maaari Kayong Magpa-Pre-Register para Makaboto sa California, kung kayo ay:
  • 16 o 17 taong gulang
  • Matugunan lahat ng mga kinakailangan para makaboto

Tapos, kayo ay awtomatikong rehistrado para bumoto sa inyong ika-18 kaarawan.

 

Click ang link sa ibaba upang magparehistro:

Magparehistro Para Makaboto

 

Nagbago ang Inyong Adres, Pangalan o Pampulitikang Partido?

Kung kayo ay lumipat kamakailan, nagbago ng inyong pangalan o nagnanais na baguhin ang inyong pampulitikang partido, kailangan ninyong muling magparehistro para makaboto. Ginagawa ninyo iyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang aplikasyon para sa rehistrasyon. ng bagong botante. Ang kikilalanin lamang ng opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay ang inyong pinakabagong rehistrasyon, nang sa gayon ay hindi na ninyo kailangang kanselahin ang inyong dating rehistrasyon maliban kung kayo ay lilipat sa labas ng county.

 

Voter Notification Card

Kard ng Notipikasyon para sa Botante

Sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo pagkatapos magparehistro o muling magparehistro para makaboto, matatanggap ninyo ang inyong Kard ng Notipikasyon para sa Botante sa koreo. I-review ang kard na ito upang masigurong ang inyong impormasyon (preperensyang pampulitikang partido, status ng botante ng balotang pangkoreo at adres) ay inilalagay nang tama.

 

Kanselahin ang Rehistrasyon

Kung kayo ay lilipat sa panibagong county o estado, maaari ninyong kanselahin ang inyong lokal na rehistrasyon dito. Maaari rin ninyong gamitin ang form na ito upang kanselahin ang rehistrasyon ng isang taong pumanaw na.

 

flag_header