Survey ng Pagserbisyo sa Customer

 

Kami ay nagsusumikap na ibigay sa inyo ang lubos na magalang, propesyonal, makakatulong at mabilis na posibleng serbisyo.

Kung gayon… kumusta ang aming trabaho?

Mangyaring maglaan ng panahon upang ipaalam sa amin. Ang inyong mga obserbasyon, opinyon at komento ay mahalaga sa amin. Kung kayo ay hindi nasiyahan sa serbisyong inyong natanggap, sa gayon hindi namin nagawa ang aming trabaho. Kung mayroon kaming nagawa na inyong nagustuhan o kinamanghaan, nais din naming malaman iyon. Alinmang paraan, isasapuso namin ang inyong mga komento at gagamitin ang sinabi ninyo sa amin upang magpabuti.

Mangyaring click ang link sa ibaba upang punan ang aming online na survey.

 

 

Maaari niyo ring i-print ang aming survey. Click ang link sa ibaba. Pagkatapus kumpletuhin maaari ninyong i-drop off ito sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante o ipakoreo ito pabalik – ito ay self-addressed at ang selyo ay bayad na. Isara ang mga gilid gamit ang isang clear tape at i-drop ang survey na ito sa U.S. mail.

Survey ng Pagserbisyo sa Customer (Printable na Porma) »

Salamat po!