Tagapagrehistro Ng Mga Botante

 

───  Learning Center  ───

Panoorin ang video upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa proseso ng pagboto.

 

SAMPOL NA BALOTA
MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO
ANG ARAW NG ELEKSYON SA ISANG MINUTO
flag_header