Tagapagrehistro Ng Mga Botante

 

ANG LOBBY AY SARADO SA PUBLIKO

Upang limitahan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19), ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay inilalatag ang mga hakbang upang siguraduhing ang mga costumer ay nabibigyan pa rin ng pinakamataas na antas ng pagserbisyo sa costumer habang nililimitahan ang paglantad para sa aming mga empleyado.

Simula Ika-6 ng Abril, kami ay magiging sarado sa publiko na mayroong limitadong in-person na mga appointment. Karamihan sa mga gawain ay isasagawa sa pamamagitan ng koreo, email, fax o sa telepono.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga makukuhang serbisyo

 

spacer
MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO
MGA KANDIDATO AT KAMPANYA
PAGBOTO NG MILITAR / NASA IBANG BANSA
MAGING ISANG BOTANTENG PANGKOREO
MAGBOLUNTARYO UPANG MAGING ISANG MANGGAGAWA SA BOTOHAN
ACCESSIBLE NA PAGBOTO

 

───  Learning Center  ───

Panoorin ang video upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa proseso ng pagboto.

 

SAMPOL NA BALOTA
MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO
ANG ARAW NG ELEKSYON SA ISANG MINUTO
flag_header