Tagapagrehistro Ng Mga Botante

spacer
MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO
MGA KANDIDATO AT KAMPANYA
PAGBOTO NG MILITAR / NASA IBANG BANSA
MAGING ISANG BOTANTENG PANGKOREO
MAGBOLUNTARYO UPANG MAGING ISANG MANGGAGAWA SA BOTOHAN
ACCESSIBLE NA PAGBOTO

 

───  Learning Center  ───

Panoorin ang video upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa proseso ng pagboto.

 

SAMPOL NA BALOTA
MAGPAREHISTRO PARA MAKABOTO
ANG ARAW NG ELEKSYON SA ISANG MINUTO
flag_header