Mga Madalas na Itanong para sa mga Kandidato at mga Lokal na Panukala

Mga Madalas na Itanong para sa mga Kandidato at mga Lokal na Panukala

  • Mangyaring huwag dumepende lamang sa impormasyong ito. Maaari kayong tumanggap ng mas detalyadong impormasyon mula sa inyong ligal na abogado o sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante (ROV)
  • Maaari rin ninyong i-tsek ang Patnubay sa Pag-file ng Kandidato (Ingles Lamang), na iniisyu bago ang bawat eleksyon
  • Bago ang bawat eleksyon, ang staff ng California Fair Political Practices Commission ay nagsasagawa ng isang seminar sa requirements sa pagsisiwalat ng pang-estado at lokal na kampanya. Mangyaring alamin sa kanila o sa amin ang petsa at lokasyon
  •  

    Expand All | Collapse All

    spacer
    flag_header