Voter Accessibility Advisory Committee

Voter Accessibility Advisory Committee

Ang Voter Accessibility Advisory Committee (VAAC) ay nagpapayo at tumutulong sa Tagapagrehistro ng mga Botante (ROV) na gawing accessible sa lahat ng botante ang mga lugar ng botohan.

Layunin

 • Tumulong at payuhan ang mga opisyal ng mga eleksyon ng County sa mga programa ng outreach at materyales tungkol sa accessibility.
 • Payuhan ang mga opisyal ng mga eleksyon ng County tungkol sa accessibility ng:
  • Mga sistema ng rehistrasyon at pagboto
  • Mga hadlang sa pagsali ng mga nakakatanda at mga taong may mga kapansanan
 • Magrekomenda ng mga mapapakinabangang mekanismo upang malampasan ang mga hadlang
 • Payuhan ang mga opisyal ng mga eleksyon ng County sa pag-survey ng accessibility ng lugar ng botohan bilang pagsunod sa mga kasalukuyang guideline
 • Payuhan ang mga opisyal ng eleksyon ng County sa mga materyales sa pagsasanay ng manggagawa sa botohan na may kaugnayan sa accessibility
 • Tumulong sa pag-recruit ng mga manggagawa sa botohan na magiging representante ng mga taong may mga kapansanan at mga nakakatandang botante

Pagiging Miyembro

Ang committee ay binubuo ng mga representanteng mula sa:

 • Disability Rights California
 • In Home Supportive Services (IHSS) Advisory Committee
 • San Diego Center for the Blind
 • San Diego County ADA Coordinator
 • Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego
 • State Council on Developmental Disabilities

Mga miyembro ng komunidad

 

rov-line

Iskedyul ng Pagpupulong sa 2021

Ang mga petsa at oras ay maaaring mabago pa.

Lokasyon:
San Diego Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA 92186-5520

Oras:
ika-2 hanggang ika-3 ng hapon

Mga Petsa:

Lunes, lka-25 ng Enero, 2021

Lunes, lka-26 ng Abril, 2021

Lunes, lka-26 ng Hulyo, 2021

Lunes, Ika-4 ng Oktubre, 2021

Conference Call-in

Conference Call-in

Conference Call-in

Conference Call-in

Mangyaring kontakin ang 858-505-7202 para sa mga katanungan o upang humiling ng call-in information.

 

flag_header