Maging isang Manggagawa sa Botohan

Maging isang Manggagawa sa Botohan

Kailangan namin kayo!

Maging isang manggagawa sa botohan at maging bahagi ng demokrasya ng Amerika na umaaksyon. Sa bawat eleksyon, kami ay nagre-recruit ng 8,000 boluntaryo upang tulungan ang mga botante sa mga botohan. Bilang isang bago o bumabalik na manggagawa sa botohan kayo ay tatanggap ng pagsasanay at mga materyales upang masigurong kayo ay may kumpiyansa at handang tulungan ang mga botante sa Araw ng Eleksyon.

 

Apply Now Button

 

Sino ang maaaring maging isang manggagawa sa botohan? Kayo ay kinakailangang:

 • Maging isang Mamamayan ng Estados Unidos at nakarehistro para makaboto sa CA o legal na permanenteng residente na mayroong Social Security number
 • Maging hindi bababa sa edad na 18 taon
 • Nakakapagsalita, nakakapagbasa at nakakapagsulat sa Ingles
 • Kumpletuhin ang ini-require na online at in-person na pagsasanay
 • Pumapayag na magtrabaho mula ika-5:45 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi sa Araw ng Eleksyon.
 • Tumulong sa pag-set-up ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Magkaroon ng transportasyon patungo at mula sa lugar ng botohan kung saan kayo ay itinalaga
Kailangan namin ng mga bilingguwal na manggagawa sa botohan!

Kailangan namin ng mga bilingguwal na manggagawa sa botohan!

Ang County ng San Diego ay nagbabayad ng karagdagang $15 na stipend sa mga manggagawa sa botohan na mahusay sa Ingles at itinalaga upang tumulong sa mga botante sa isa o higit pa sa mga wikang ito:

 • Arabic
 • Chinese
 • Filipino
 • Korean
 • Spanish
 • Vietnamese

Ang mga manggagawa sa botohan ay mga boluntaryo sa komunidad na tumatanggap ng stipend, na mula $75 hanggang $150 depende sa kanilang posisyon.

Alamin ang tungkol sa mga espesyal na programa para sa manggagawa sa botohan:

 • Ang mga estudyante ng high school ay dapat na maging hindi bababa sa edad na 16 na taon at pumapasok sa paaralang sumasali sa High School Student Poll Worker Program. Higit pang Impormasyon »
 • Ang mga estudyante ng kolehiyo ay dapat na maging kasalukuyang naka-enrol at maaaring humiling ng community service certificate bukod sa kanilang stipend. Aplikasyon »
 • Ang mga empleyado ng County ng San Diego ay maaaring makatanggap ng kanilang mga regular na sahod pati na rin ng stipend. Aplikasyon »
 • Ang mga empleyado ng estado ng California ay maaari ring makatanggap ng kanilang mga regular na sahod at makatanggap ng stipend. Aplikasyon »
 • Ang mga fundraiser ay maaaring humiling sa kanilang team, organisasyon o mga miyembro ng club na magboluntaryo bilang mga manggagawa sa botohan at i-donate ang kanilang stipend sa organisasyon o adhikain. Aplikasyon »

Ano ang ginagawa ng mga manggagawa sa botohan?

 • Kinukumpleto ang mandatoryong pagsasanay
 • Sini-set up ang mga kagamitan at suplay sa lugar ng botohan
 • Tumpak na tinutulungan ang mga botante sa araw o mino-monitor ang ilang lugar ng botohan
 • Nagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo sa iba’t ibang populasyon ng botante
 • Tumanggap ng stipend Mayroong apat na posisyon para sa manggagawa sa botohan, ang bawat isa ay may kani-kaniyang stipend at mga responsibilidad
 • Mahusay na magtrabaho sa isang team environment

Gaano katagal ito inaabot?

 • Kinukuha ng ilang manggagawa sa botohan ang mga suplay at kagamitan 10 araw bago ang Araw ng Eleksyon
 • Isini-set up ang lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon
 • Pumaparoon sa lugar ng botohan ng ika-5:45 ng umaga sa Araw ng Eleksyon
 • Tinatapos ang pagsasara ng botohan ng mga ika-10 ng gabi o pagkatapos sa Araw ng Eleksyon
 • Bago ang Araw ng Eleksyon, kinukumpleto ang 60- hanggang 90-minutong online na pagsasanay at dumalo sa dalawa- o tatlong-oras na klase nang personal

Sa Araw ng Eleksyon, paano kung may nakalimutan ako sa natutunan ko sa pagsasanay?

 • Ang inyong mga kapwa manggagawa sa botohan ay dumalo rin sa mga pagsasanay at maaaring maalala ang mga bagay na inyong nakalimutan at vice versa
 • Kayo ay magkakaroon ng isang Poll Worker Manual para maging sanggunian
 • Kayo ay magkakaroon ng isang checklist para sa bawat posisyon
 • Magkakaroon kami ng isang hotline para sa manggagawa sa botohan – na staffed ng mga eksperto – na naririyan upang matawagan ng mga manggagawa sa botohan bago o sa Araw ng Eleksyon
 • Mayroong mga opsyonal na workshop para sa manggagawa sa botohan nang sa gayon ay makakapag-ensayo kayo sa pangangasiwa sa iba’t ibang scenario o makapagtanong ng mga espesikong katanungan sa ekspertong staff
 • Mayroong mga Field Support Representative na pumupunta sa pagitan ng mga lugar ng botohan at maaaring tumulong kung kayo ay mayroong anumang mga katanungan o problema

Saan nagtatrabaho ang mga manggagawa sa botohan?

Mayroong hanggang 1,600 lugar ng botohan sa buong County ng San Diego. Ipadala ang inyong aplikasyon sa:

 • ROV Poll Worker Department, 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
 • Fax 858-505-7299
 • Email pollworker@sdcounty.ca.gov 
 • O tumawag sa (858) 565-5800 para sa mga katanungan

Ang pagsumite ng aplikasyon para sa manggagawa sa botohan ay hindi naggagarantiya ng posisyon.
Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nananatiling may karapatang baguhin ang mga pagtatalaga kung kinakailangan.

Anu-anong mga kasanayan ang kailangan upang maging isang manggagawa sa botohan?

 • Kakayahang magtrabaho nang mahusay sa isang team environment
 • Kakayahang magtrabaho kasama ang iba't ibang populasyon
 • Pagiging handang sumunod sa mga instruksyon
 • Mahusay na serbisyo sa kostumer
 • Positibong pag-uugali

 

flag_header