Mga Manggagawa sa Botohan

Epw_small

Maging isang Manggagawa sa Botohan!

 

 

Bawat eleksiyon ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nangangailangan ng mga manggagawa sa botohan upang tumulong na tumao sa mga lugar ng botohan sa loob ng County ng San Diego. Ang mga manggagawa ay binabayaran mula $75 hanggang $175 ayon sa kanilang takdang gawain at karagdagang $15 para sa mga manggagawang bilingguwal sa Filipino, Espanyol, o Vietnamese.

Mga Programa ng Manggagawa sa Botohan

Mga Batay na Organisasyon sa Komunidad Kung ikaw ay kasali sa anumang mga klub o organisasyon, maari mong ipaalam sa iyong mga miyembro na ang pagtatrabaho sa mga lugar ng botohan ay maaring maging isang paraan ng pagtipon ng pondo, at ang mga miyembro ng klub ay magbibigay sa kanilang mga nalikom sa organisasyon..

Mga Negosyo sa San Diego Naghahanap ka ba ng mga oportunidad na magboluntaryo na nakakapagbuo ng lokal na ugnayan sa komunidad at nagbibigay ng makadahilang pagsaling sibik? Ang pagiging isang manggagawa sa botohan ay isang magandang pagkakataon para sa iyong mga empleado upang matuto tungkol sa pagboboluntaryo at makakatulong na punuan ang isang pangangailangan ng komunidad

Mataas na Paaralang na Programa ng Estudyanteng Manggagawa sa Botohan Ang Kodigo sa mga Eleksiyon ng California Seksiyon 12302 ay nagpapahintulot sa mga estudyante at aktibong sumali sa pamamaraan ng eleksiyon, kahit sila ay hindi karapat-dapat na bumoto. Inilunsad noong 1998 ang programang ito ay naging isang malaking tagumpay. Ang mga estudyante ay nakakatanggap ng isang katibayan para sa serbisyo sa komunidad at isang kabayaran na ibinibigay ng diretso sa kanila o sa kanilang paaralan, ayon sa alituntunin ng distrito.
Upang maging isang Estudyanteng Manggagawa ng Botohan, makipag-ugnayan sa iyong guro ng gobyerno o opisyal ng paaralan at hilingin na inomina. Upang maging karapat-dapat para sa programa ikaw ay dapat: isang hindi bababa sa 16 taong gulang pagdating ng Araw ng Eleksiyon, isang mamamayan ng US, at may isang karaniwang puntong marka na hindi bababa ng 2.5 at mahusay sa Ingles.

Pangkolehiyong Programa ng Estudyanteng Manggagawa sa Botohan Tumanggap ng kabayaran, isang katibayan ng serbisyo sa komunidad, at tumanggap ng karangalan ng serbisyo sa komunidad sa iyong resume ng maaga sa iyong karera. Pag-isipang magtrabaho sa lugar ng botohan para sa isang pagtipon ng pondo-ibigay ang mga nalikom sa iyong klub o kawanggawa. Upang maging karapat-dapat ikaw ay kailangang isang rehistradong botante dito sa County ng San Diego. Ilimbag ang aplikasyon mula sa aming website at isauli sa pamamagitan ng fax o koreo.

Empleadong Pang-county na Programa ng Manggagawa sa Botohan Ikinararangal namin ang bilang ng mga empleado ng county na nagboboluntaryong maglingkod sa Araw ng Eleksiyon. Sa ilalim ng programang ito ang empleado ay makakatanggap ng kanilang karaniwang suweldo para sa araw kabilang din ang pagtanggap sa kabayaran ng manggagawa sa botohan. (Ang mga Hindi Inuring Manedyer ay hindi tatanggap ng kabayaran.) Kailangan mong kunin ang pag-apruba ng iyong superbisor upang sumali sa programang ito. Ikaw ay kailangan din na maging isang rehistradong botante.Mangyaring tawagan ang aming opisina para sa karagdagang impormasyon sa anuman sa mga programang ito sa 858-565-5800.  MAG-APLAY NGAYON!

Empleadong Pang-estado na Programa ng Manggagawa sa Botohan.
 Bilang isang empleado ng Estado, Kodigo ng Pamahalaan 19844.7 ay nagpapahintulot na lumiban ka sa pagtratrabaho, ng walang kawalan sa suweldo, upang maglingkod bilang isang Manggagawa sa Botohan sa Araw ng Eleksiyon. Makakatanggap ka rin ng kabayaran ng manggagawa sa botohan na babayaran ng Tagapagrehistro ng mga Botante. Para sa mga detalye maaaring tumawag sa aming opisina. I-print ang aplikasyon mula sa aming website at isauli sa pamamagitan ng fax o koreo

Kailangan ng mga Lugar ng Botohan

 

Baka maari mo kaming paupahan ng isang lugar ng botohan? Ang mga lugar ng botohan ay kailangan din sa loob ng county. Ang kabayaran sa pagiging punong-abala ng isang lugar ay $50, na may karagdagang $20 kung ang punong-abala ay magbibigay ng mga mesa at mga silyang kailangan ng mga manggagawa sa botohan. Mangyaring tawagan ang aming opisina sa 858-565-5800 para sa higit pang impormasyon.