Maging isang Manggagawa sa Botohan

Maging isang Manggagawa sa Botohan

Kailangan namin kayo!

Maging isang manggagawa sa lugar ng botohan at maging bahagi ng demokrasya ng Amerika na umaaksyon.  Sa bawat eleksyon, kami ay nagre-recruit ng libo-libong manggagawa sa botohan.  Bilang isang bago o bumabalik na manggagawa sa botohon kayo ay tatanggap ng pagsasanay at mga materyales upang masigurong kayo ay may kumpiyansa at handang tulungan ang mga botante sa Araw ng Eleksyon.

 

Apply Now Button

 

Sino ang maaaring maging isang manggagawa sa botohan? Kayo ay kinakailangang:

 • Maging isang mamamayan ng Estados Unidos at rehistradong makaboto sa California o isang ligal na permanenteng redidente sa Estado Unidos
 • Maging hindi bababa sa edad na 18 taon
 • Nakakasalita, nakakabasa, at nakakasulat sa Ingles
 • Kumpletuhin ang ini-require na 2 araw (magkasunod) na in-person na pagsasanay
 • Maging available hanggang sa loob ng 8 mga araw sa dalawang linggong panahong papalapit hanggang sa Araw ng Eleksyon
 • Magkaroon ng maaasahang transportasyon papunta at mula sa inyong naitalagang lokasyon ng pagboto bawat araw

 

Kailangan namin ng mga bilingguwal na manggagawa sa botohan!

Kailangan namin ng mga bilingguwal na manggagawa sa botohan!

Sinasaklaw ng County ng San Diego ang ating pagkakaiba-iba at nagbibigay ng tulong sa wika sa mga botante sa mga sumusunod na mga wika:

 • Chinese
 • Filipino
 • Spanish
 • Vietnamese

 

Alamin ang tungkol sa mga espesyal na programa para sa manggagawa sa botohan:

 • College Students Program kailangan kasalukuyang naka-enroll at maaaring humiling ng community service certificate bilang karagdagan sa kanilang stipend. Aplikasyon »
 • County of San Diego Employee Program maaaring makapag-trabaho kung may aproba ng inatasang awtoridad ng empleyado. Aplikasyon »
 • High School Student Program ay kasalukuyang hindi available
 • California State Employee Program maaaring makapag-trabaho kung may aproba ng inatasang awtoridad ng empleyado. Aplikasyon »

Ano ang ginagawa ng mga manggagawa sa botohan?

 • Kinukumpleto ang mandatoryong pagsasanay
 • Tumutulong magset-up, magsara at maglinis ng super poll site bago at sa Araw ng Eleksyon
 • Maunawaan ang mga konsepto, mga proseso sa eleksyon at mga kagamitan para wastong matulungan ang mga botante
 • Makipag-usap ng maayos sa publiko, staff at sa namamahala
 • Nagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo sa iba’t ibang populasyon ng botante
 • Makakatanggap ng hourly wage base sa posisyon (Precinct Inspector $17.61) (Technical Inspector $14.25)
 • Magtrabaho bilang isang collective team na gagawa ng iba’t ibang tungkulin na inaatas para masiguro na ang lahat ng mga botante at mga bisita ay magkaroon ng magandang karanasan sa pagboto
 • Pangasiwaan at lutasin ang mga mahirap na sitwasyon sa isang positibong paraan gamit ang tamang paghuhusga at kawastuhan

Gaano katagal ito inaabot?

 • Mga Manggagawa sa Botohan ay kinakailangan kumpletuhin ang dalawang araw na in-person na pagsasanay
 • Isang araw na pagset-up ng super poll
 • Hanggang apat na mga araw ang paglilingkod sa mga botante sa lokasyon ng pagboto; walong-oras sa Sabado, Linggo at Lunes bago ang Eleksyon, at ika-5:30 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi sa Araw ng Eleksyon
 • Karagdagan, ang isang araw na pagsasara ng lokasyon ng pagboto ay maaaaring kailanganin

Sa Araw ng Eleksyon, paano kung may nakalimutan ako sa natutunan ko sa pagsasanay?

 • Ang inyong mga kapwa manggagawa sa botohan ay sinanay din at sa makatuwid ay maaaring magsilbing tulong
 • Kayo ay pagkakalooban ng isang Poll Worker Manual na magsisilbing bilang pinakamadaling reference at outlines sa mga tungkulin at mga proseso para sa mga senaryo sa Araw ng Eleksyon
 • Magkakaroon tayo ng hotline para sa manggagawa sa botohan – na staffed ng mga eksperto – na naririyan upang matawagan ninyo bago at sa Araw ng Eleksyon

Saan nagtatrabaho ang mga manggagawa sa botohan?

Magkakaroon ng daan-daang lokasyon ng pagboto sa buong County ng San Diego. Ipadala ang inyong aplikasyon sa:

 • ROV Poll Worker Department, 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123
 • Fax 858-505-7299
 • Email pollworker@sdcounty.ca.gov 
 • O tumawag sa (858) 565-5800 para sa mga katanungan

Ang pagsumite ng aplikasyon ng manggagawa sa botohan ay hindi naggagarantiya ng posisyon.

Ang Tagapagrehistro ng mga Botante ay nananatiling may karapatang baguhin ang mga pagtatalaga kung kinakailangan.

Anu-anong mga kasanayan ang kailangan upang maging isang manggagawa sa botohan?

 • Kakayahang magtrabaho nang mahusay sa isang team environment
 • Kakahayang maintindihan ang mga importanteng detalye at pagsunod ng tama sa mga proseso
 • Makapagbigay ng mahusay na serbisyo sa kostumer sa magkakaibang populasyon
 • Pagiging handang sumunod sa mga instruksiyon
 • Magpakita ng kakayahang umangkop at may positibong pag-uugali
 • Commitment at handang tumulong
 • Makipag-usap ng maayos sa mga kapwa trabahador, publiko, at sa namamahala
 • May kakayanan na ayusin at lutasin ang mga mahirap na sitwasyon sa positibong pamamaraan
 • Magpakita ng kalistuhan sa detalye

 

flag_header