Impormasyon sa Eleksyon

Ika-3 ng Nobyembre, 2020 Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon

Ang mga Executive Order ng Gobernador (N-64-20 at N-67-20) ay tugon sa COVID-19 Pandemic at nagbibigay direksyon upang siguruhing ang mga taga-California ay maaaring gamitin ang kanilang karapatan na bumoto sa isang ligtas, secure at accessible na paraan sa panahon ng 2020 na Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon.

Ano ang ibigsabihin nito sa inyo?

  1. Ang lahat ng mga aktibong nakarehistrong botante sa California ay makakatanggap ng isang balota sa koreo.
  2. Kung kailangan ninyong bumoto nang in-person, ang mga lugar ng botohan ay magbubukas ng apat na araw, Ika-31 ng Oktubre hanggang Ika-3 ng Nobyembre. Magkakaroon ng mas kaunting mga lokasyon kaysa noong mga nakaraang eleksyon, kung gayon ang inyong itinalagang lokasyon ay malamang nagbago.
rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More

Mga Pampublikong Paunawa at Marami Pang Iba

 

 

rov-line
What Is On My Ballot?
spacer
flag_header