Impormasyon sa Eleksyon

Impormasyon sa Eleksyon

Martes, Ika-19 Ng Marso, 2019 - Julian-Cuyamaca Fire Protection District Espesyal Na Balotang Pangkoreong Eleksyon

Importanteng Mga Petsa At Mga Madalas Na Itanong

Paunawa sa Publiko

Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

          Beripikahin ang Pagtanggap ng Balotang Pangkoreo

Paunawa sa 1% Manwal na Pagbilang

 

Ika-7 ng Mayo, 2019 - Espesyal na Eleksyong Munisipal para sa Balotang Pangkoreo sa Lungsod ng Solana Beach

           Mga Madalas na Itanong

           Paunawa sa Publiko

           Pamplet ng Sa mpol na Balota & Impormasyon para sa Botante

 

Ika-3 ng Marso, 2020 – Pampanguluhang Primaryang Eleksyon

           Boboto para sa Presidente sa Susunod na Taon? Siguraduhing Magagawa Ninyo!

 

spacer
flag_header