Impormasyon sa Eleksyon

rov-line

Ika-15 ng Agosto, 2023, Ikaapat na Supervisorial na Distrito, Espesyal na Primaryang Eleksyon

Ang espesyal na primarying eleksyon na ito ay upang punan ang bakanteng puwesto sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito ng County para sa natitirang kasalukuyang termino na magtatapos sa Enero ng 2027. Tanging ang mga botante lamang na naninirahan sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito ang siyang karapat-dapat na lumahok sa eleksyon. Kung walang kandidatong makakatanggap ng pinakamaraming boto sa primaryang eleksyon, isang espesyal na pangkalahatang eleksyon ang gaganapin sa Ika-7 ng Nobyembre, 2023.

Ang bawat aktibong rehistradong botante na naninirahan sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito ay makakatanggap ng isang balota sa koreo sa linggo ng Ika-16 ng Hulyo para sa espesyal ng primaryang eleksyon na ito.

Narito ang inyong mga opsyon sa pagboto.

  • Maaari ninyong kumpletuhin ang inyong balota sa ginhawa ng inyong tahanan at ibalik ito sa pamamagitan ng U.S. Postal Service. Ang inyong pirma ay kinakailangan upang mabilang ang inyong boto!
  • Simula Martes, Ika-18 ng Hulyo, kayo ay magkakaraoon ng karagdagang opsyon na ihulog ang inyong balota sa isa sa 27 opisyal na mga ballot drop box na matatagpuan sa buong ikaapat na distrito.
  • Kung mas nais ninyong bumoto nang personal, ang opsyon na iyon ay available rin. Iwasan ang mahahabang pila sa pamamagitan ng pagsasamantala ng maagang pagboto nang person

Simula Sabado, Ika-5 ng Agosto, pitong mga vote center ang magbubukas araw-araw mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon hanggang sa huling araw ng pagboto sa Martes, Ika-15 ng Agosto, kung saan labing-apat na mga vote center ang magbubukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Kabilang sa Ikaapat na Distrito ang mga komunidad ng Lemon Grove, La Mesa, North Clairemont, Hillcrest, Balboa Park, North Park, Bankers Hill, Old Town, Mission Hills, Normal Heights, University Heights, Oak Park, Webster, Valencia Park, Encanto, Bay Terraces, Paradise Hills, Skyline, Kearny Mesa, Clairemont Mesa, Linda Vista, Birdland, Serra Mesa, Civita, portions of Grantville, City Heights, Rolando, Azalea Park, Chollas Creek, Rolando Park, Kensington-Talmadge, Mid-City, Montezuma Mesa, SDSU Mission Valley, Crest-Dehesa, Spring Valley, Casa de Oro, Mt. Helix, at Rancho San Diego.

Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito? I-click dito upang malaman.

 

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?

Ano ang nasa Aking Balota?

 

rov-line

Mga Paparating na Eleksyon:

Ika-7 ng Nobyembre, 2023, Espesyal na Pagkabakante na Eleksyon sa Lungsod ng Chula Vista

Ang bawat aktibong rehistradong botante na naninirahan sa Lungsod ng Chula Vista ay makakatanggap ng balota sa koreo sa linggo ng Ika-8 ng Oktubre.

Ang espesyal na eleksyon na ito ay upang punan ang bakanteng puwesto para sa Abogado ng Lungsod (City Attorney) para sa natitirang kasalukuyang termino na magtatapos sa Disyembre 2026.

Simula Martes, Ika-10 ng Oktubre, magkakaroon kayo ng opsyon na ihulog ang inyong balota sa isa sa 11 opisyal na mga lokasyon ng ballot drop box sa buong Lungsod ng Chula Vista.

Kung gusto ninyong bumoto nang personal ang opsyon na iyon ay available din. Samantalahin ang maagang pagboto! Simula Sabado, Ika-28 ng Oktubre, tatlong vote center and magbubukas araw-araw mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon hanggang sa huling araw ng pagboto sa Martes, Ika-7 ng Nobyembre, kung saan anim na vote center ang magbubukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Isang listahan ng vote center at opisyal na mga lokason ng ballot drop box ang magiging available sa pagsapit ng Ika-1 ng Setyembre.

Marami pang darating, mangyaring balikan.

Ang bawat aktibong rehistradong botante ay awtomatikong makakatanggap ng balota sa koreo para sa mga susunod na eleksyon.

Mga Paparating na Eleksyon sa 2024:

Ika-5 ng Marso, 2024, Pampanguluhang Primaryang Eleksyon

Ika-5 ng Nobyembre, 2024, Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon

rov-line
flag_header