Impormasyon sa Eleksyon

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

Primaryang Gubernatoryal na Eleksyon
Ika-7 ng Hunyo, 2022

Para sa nalalapit na eleksyon, ang bawat aktibong rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa koreo. Ang mga balota ay magsisimulang ipadala sa koreo sa linggo ng Ika-9 ng Mayo.

Kayo ang pipili kung saan, kailan, at paano kayo boboto! Ang mga eleksyon ay hindi na isang-araw na kaganapan lamang at hindi na kailangang maghintay hanggang sa Araw ng Eleksyon upang bumoto. Maaari kayong bumoto sa ginhawa ng inyong tahanan o bumisita sa isang Vote Center na malapit sa inyo. Ang pagpili ay nasa inyo!

Ang Gubernatoryal na Primaryang Eleksyon ay magiging kauna-unahang eleksyon sa buong county na isasagawa sa ilalim ng Voter’s Choice Act.

rov-line
What I Need To Know
Public Notices and More
What Is On My Ballot?
rov-line
flag_header