Impormasyon sa Eleksyon

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

Ang bawat aktibong nakarehistrong botante ay makakatanggap ng isang balota sa koreo para sa darating na gubernatoryal na recall na eleksyon. Ang mga botante ay magkakaroon ng opsyong ibalik ang kanilang balota sa pamamagitan ng koreo o sa isa sa maraming mga convenient na lokasyon ng mail ballot drop-off sa buong county.

Bakit tayo magkakaroon ng eleksyon?

Ang California ay isa sa 19 na mga estado na pinapayagan sa sinumang naibotong opisyal na “ma-recall”.  Sa unang pagkakataon sa halos 20 taon, ang California ay magsasagawa ng eleksyon na magtatanong sa mga botante kung gusto nilang pababain sa katungkulan ang gobernador.

Ang balota ay maglalaman ng dalawang katanungan:

1) Gusto ba ninyong i-recall ang gobernador?

2) Kung ma-recall, sinong gusto ninyong ipalit sa kanya?

Magkakaroon ba ng mga In-person na Lokasyon ng Pagboto?

Oo. Ang mga In-person na Lokasyon ng Pagboto ay magbubukas sa buong county ng apat na araw, Sabado, Ika-11 ng Setyembre - Martes, Ika-14 ng Setyembre.

Iwasan ang mga linya at bumoto nang maaga:

  • Sa opisina ng Tagapagrehistro simula Ika-16 ng Agosto, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon Lunes hanggang Biyernes.
  • Sa isang lokasyon ng pagboto na malapit sa inyo o sa opisina ng Tagapagrehistro sa Sabado, Ika-11 ng Setyembre hanggang Lunes, Ika-13 ng Setyembre, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Ang lahat ay magbubukas muli sa Araw ng Eleksyon kung kailan magbabago ang mga oras ng pagboto sa ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More

Mga Pampublikong Paunawa at Marami Pang Iba

What Is On My Ballot?

Ano ang nasa Aking Balota?

 

 

 

rov-line
spacer
flag_header