Impormasyon sa Eleksyon

rov-line

Presidensyal na Pangkalahatang Eleksyon sa Ika-5 ng Nobyembre, 2024

I-check ang inyong rehistrasyon ng botante upang beripikahin ang inyong preprensyang partidong pampulitika, adres ng tirahan, at kung iba ang inyong adres pangkoreo. Kung kailangan ninyong gumawa ng mga pagbabago, maaari ninyong kumpletuhin ang isang bagong rehistrasyon ng botante sa online.

rov-line

Sa ilalim ng California Voter’s Choice Act, ang bawat aktibong rehistradong botante sa County ng San Diego ay makakatanggap ng balota sa koreo sa linggo ng Ika-4 ng Pebrero, 2024.

Narito ang inyong mga opsyon sa pagboto:

IPAKOREO ITO

Maaari ninyong kumpletuhin ang inyong balota sa kaginhawahan ng inyong tahanan at isauli ito sa pamamagitan ng U.S. Postal Service. Kinakailangan ang inyong pirma sa inyong sobre para mabilang ang inyong boto!

IHULOG ITO

Simula Martes, Ika-6 ng Pebrero, mayroon kayong karagdagang opsyon na mag-drop off ng inyong balota sa anumang opisyal na ballot drop box sa buong county.

BUMISITA

Kung mas gusto ninyong bumoto nang personal, ang opsyong ito ay available din. Sulitin ang pagkakataon sa paggamit ng maagang pagboto sa personal para makaiwas sa mahahabang pila:

  • Simula Lunes, Ika-5 ng Pebrero , available ang maagang pagboto sa opisina ng Tagapagrehistro, Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng gabi.  
  • Simula Sabado, Ika-24 ng Pebrero , ang mga piling vote center at opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas araw-araw mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng gabi hanggang Ika-4 ng Marso.
  • Simula Sabado, Ika-2 ng Marso , lahat ng 200+ na mga vote center at opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas araw-araw mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng gabi hanggang Ika-4 ng Marso.
  • Sa huling araw ng botohan, Martes, Ika-5 ng Marso , lahat ng mga vote center, opisyal na ballot drop box, at opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.
rov-line
Ano ang Kailangan Kong Malaman

Ano ang Kailangan Kong Malaman

I-tsek ang Inyong Rehistrasyon

MGA IMPORTANTENG PETSA

 

rov-line
Mga Pampublikong Paunawa at Marami Pang Iba
rov-line
Ano ang nasa Aking Balota?

Ano ang nasa Aking Balota?

 

rov-line
flag_header