Impormasyon sa Eleksyon

Espesyal na Primaryang Eleksyon ng Ika-79 na Asembleya ng Estado sa Ika-6 ng Abril, 2021

Ang lahat ng mga aktibong rehistradong botante na naninirahan sa Distrito ng Ika-79 na Asembleya ng Estado ay makakatanggap ng isang balota sa koreo. Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa Ika-79 na asembleya ng distrito? Maaari ninyong malaman dito.

Kung kailangan ninyong bumoto nang in-person, ang mga lugar ng botohan ay magbubukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa Araw ng Eleksyon, Martes, Ika-6 ng Abril, 2021. Magkakaroon ng mas kaunting mga lokasyon kaysa noong mga nakaraang eleksyon, kaya ang lokasyon ng inyong itinalagang botohan ay malamang nagbago. 

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?

Ano ang nasa Aking Balota?

Mga Pahayag ng Kandidato - Audio

 

 

spacer
flag_header