Impormasyon sa Eleksyon

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

rov-line
What I Need To Know
rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?
rov-line

Mga Paparating na Eleksyon

Espesyal na Eleksyon sa San Dieguito Union High School Trustee Area 5 – Ika-2 ng Nobyembre, 2021

Bawat aktibong nakarehistrong botante na naninirahan sa distrito ay makakatanggap ng balota sa koreo. Kung nais ninyong bumoto ng in-person maaari ninyong gawin ito sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante simula Lunes, Ika-4 ng Oktubre. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas mula Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Walang mga lokasyon ng pagboto ang naka-assign.

Paunawa sa Publiko

Mga Pahayag ng Kandidato - Audio

Porma ng Pirma at Pahayag ng Beripikasyon

Munisipal na Eleksyon sa Lungsod ng La Mesa – Ika-2 ng Nobyembre, 2021

Bawat aktibong nakarehistrong botante na naninirahan sa Lungsod ng La Mesa ay makakatanggap ng balota sa koreo. Kung nais ninyong bumoto ng in-person maaari ninyong gawin ito sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante simula Lunes, Ika-4 ng Oktubre. Ang opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas mula Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Walang mga lokasyon ng pagboto ang naka-assign.

Paunawa sa Publiko

Impormasyon sa Eleksyon | La Mesa, CA – Opisyal na Website

Mga Pahayag ng Kandidato - Audio

Porma ng Pirma at Pahayag ng Beripikasyon

MGA LOKASYON NG MAIL BALLOT DROP-OFF

 

flag_header