Impormasyon sa Eleksyon

Gubernatoryal na Recall na Eleksyon sa California – Ika-14 ng Setyembre, 2021

Pambuong-Estado na Pangkalahatang Eleksyon, Ika-8 ng Nobyembre, 2022 

Para sa paparating na eleksyon, ang bawat aktibong rehistradong botante ay awtomatikong makakatanggap ng balota sa koreo. Ang mga balota ay magsisimulang ipadala sa Ika-8 ng Oktubre, 2022. Asahan ninyong matanggap ito sa parehong linggo.

Isang kumpletong listahan ng mga lokasyon ng ballot drop box at vote center ay magiging available rito sa Ika-9 ng Setyembre.

rov-line
What I Need To Know
Public Notices and More
What Is On My Ballot?

Ano ang nasa Aking Balota?

 

rov-line
flag_header