Impormasyon sa Eleksyon

rov-line

Ika-7 ng Nobyembre, Espesyal na Eleksyon

Ikaapat na Supervisorial na Distrito

Ang espesyal na run-off na eleksyon na ito ay para punan ang bakanteng puwesto sa County sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito para sa natitirang pangkasalukuyang termino na magtatapos sa Enero 2027.

Tanging ang mga botante lamang na naninirahan sa Ikaaapat na Supervisorial na Distrito ang karapat-dapat na makilahok sa eleksyong ito.

Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa Ikaapat na Supervisorial na Distrito? I-click dito para malaman.

 

Lungsod ng Chula Vista

Ang espesyal na eleksyon na ito ay para punan ang  bakanteng puwesto para sa Abogado ng Lungsod ng Chula Vista para sa natitirang pangkasalukuyang termino na magtatapos sa Disyembre 2026. Tanging ang mga botante lamang na naninirahan sa Lungsod ng Chula Vista ang karapat-dapat na makilahok sa eleksyong ito.

Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa Lungsod ng Chula Vista? I-click dito para malaman.

 

Distrito ng Fallbrook Public Utility at Distrito ng Tubig sa Munisipal ng Rainbow 

Ang mga botante ay magkakaroon ng oportunidad na bumoto sa panukala ng balota. Tanging ang mga botante lamang  na naninirahan sa isa sa mga distritong ito ang karapat-dapat na makilahok sa eleksyong ito.

Paunawa sa Eleksyon at Argumento

Distrito ng Fallbrook Public Utility  Panukala

Munisipal na Distrito ng Tubig ng Rainbow  Panukala

Hindi sigurado kung kayo ay nakatira sa loob ng distrito? I-click dito para malaman.

rov-line

Ang bawat aktibong rehistradong botante na naninirahan sa isa sa mga distritong nabanggit sa itaas ang makakatanggap ng balota sa koreo sa linggo ng Ika-8 ng Oktubre para sa espesyal na eleksyon.

Narito ang inyong mga opsyon sa pagboto:

  • Maaari ninyong kumpletuhin ang inyong balota sa ginhawa ng inyong tahanan at ibalik ito sa pamamagitan ng U.S. Postal Service.  Ang inyong pirma ay kinakailangan sa inyong sobreng pagbabalikan upang mabilang ang inyong boto!
  • Simula sa Martes, Ika-10 ng Oktubre, magkakaroon kayo ng karagdagang opsyon na ihulog ang inyong balota sa alinmang opisyal na ballot drop box na matatagpuan sa buong county.  

Kung mas nais ninyong bumoto nang personal, ang opsiyon na iyon ay available din.  Iwasan ang mahahabang pila sa pamamagitan ng paggamit sa mabuting benepisyo ng maagang pagboto nang-personal:

  • Simula Lunes, Ika-9 ng Oktubre, ang maagang pagboto ay available sa opisina ng Tagapagrehistro, Lunes-Biyernes, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.  Sa huling araw ng pagboto, Ika-7 ng Nobyembre, ang opisina ng Tagapagrehistro ay magbubukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.
  • Simula sa Linggo, Ika-28 ng Oktubre , piling mga vote center ang bukas mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon hanggang sa huling araw ng pagboto sa Ika-7 ng Nobyembre , kung saan lahat ng mga vote center ang bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.
rov-line
What I Need To Know

Ano ang Kailangan Kong Malaman

I-tsek ang Inyong Rehistrasyon

Mga Importanteng Petsa

Alamin ang mga katotohanan 

Social Media Toolkit para sa Ikaapat na Distrito

Mga Lokasyon ng Balot Drop Box  (Listahan)

Mga Lokasyon ng Vote Center  (Listahan) (Mapa)

rov-line
Public Notices and More
rov-line
What Is On My Ballot?
rov-line

Mga Paparating na Eleksyon:

Ika-19 ng Setyembre, 2023, Distrito ng Fallbrook Union High School, Espesyal na Pagkabakante na Eleksyon – Trustee Area 1 

Ang bawat aktibong rehistradong botante na naninirahan sa Trustee Area 1 ay makakatanggap ng balota sa koreo sa linggo ng Ika-20 ng Agosto. Ito ay isang eleksyon ng pagboto sa pamamagitan ng koreo lamang, walang mga vote center.

Ang Espesyal na eleksyong ito ay para punan ang nabakanteng puwesto saTrustee Area 1 para saterminong magtatapos sa Disyembre 2026.

Narito ang inyong mga opsyon sa pagboto:

    Maaari ninyong kumpletuhin ang inyong balota sa ginhawa ng inyong tahanan at ibalik ito sa pamamagitan ng U.S. Postal Service. Ang inyong pirma ay kinakailangan upang mabilang ang inyong boto!

    Simula Martes, Ika-22 ng Agosto, magkakaroon kayo ng karagdagang opsyon na ihulog ang inyong balota sa isa sa dalawang opisyal na ballot drop box na matatagpuan sa buong distrito. Ang isa ay matatagpuan sa labas at bukas nang 24-oras kada araw hanggang sa ika-8 ng gabi sa Ika-19 ng Setyembre. Ang isa ay available sa loob ng pasilidad at ang access ay available sa mga oras ng operasyon ng pasilidad.

    Kung mas nais ninyong bumoto nang personal, maaari niyong bisitahin ang opisina ng Tagapagrehistro sa Kearny Mesa simula Lunes, Ika-21 ng Agosto, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. 

Mga Importanteng Petsa

Paunawa sa Publiko

Mga Madalas na Katanungan

Alamin ang mga katotohanan 

Mga Lokasyon ng Ballot Drop Box  (Listahan)   (Mapa)

Mga Pahayag ng Kandidato - Audio

Paunawa sa Publiko - Isang Porsyentong Manwal na Pagbilang

Mga Resulta ng Eleksyon 

 

Mga Paparating na Eleksyon sa 2024:

Ika-5 ng Marso, 2024, Pampanguluhang Primaryang Eleksyon

Ika-5 ng Nobyembre, Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon

rov-line
flag_header