Impormasyon sa Eleksyon

Impormasyon sa Eleksyon

Ika-7 ng Mayo, 2019 - Espesyal na Eleksyong Munisipal para sa Balotang Pangkoreo sa Lungsod ng Solana Beach

           Mga Madalas na Itanong

           Paunawa sa Publiko

           Pamplet ng Sa mpol na Balota & Impormasyon para sa Botante

Paunawa sa 1% Manwal na Pagbilang

 

Ika-3 ng Marso, 2020 – Pampanguluhang Primaryang Eleksyon

           Boboto para sa Presidente sa Susunod na Taon? Siguraduhing Magagawa Ninyo!

 

spacer
flag_header