Pagsisiwalat ng Pananalapi sa Kampanya

Pagsisiwalat ng Pananalapi sa Kampanya

Ano ang nasa site na ito?

Ang section ng Pagsisiwalat ng Pananalapi sa lokal na Kampanya na ito ay naghahandog ng dalawang portal sa database:

 • Ang isang portal ay ang lugar para sa mga lokal na kandidato at representatives ng mga lokal na panukala para ilagay ang impormasyon sa pananalapi ng kanilang kampanya
 • Ang isang portal ay para sa pampublikong access kung saan maaari ninyong makita ang mga tinustos sa kampanya para sa mga lokal na kandidato at panukala (kadalasang tinatawag na mga proposisyon) sa inyong balota

Inayos na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County noong 2021

Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda sa $900 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county. Kabilang sa mga katungkulang ito ang:

 • Board of Supervisors
 • Assessor/Rekorder/Klerk ng County
 • District Attorney
 • Sheriff
 • Treasurer/Kolektor ng Buwis
 • Board of Education ng County

Indibidwal na Kontribusyon

$900

Kontribusyon ng Pampulitikang Partido

$28,700 Mga Distritong Superbisoryal

$57,400 Mga Katungkulang Pambuong-County (maliban sa Board of Education ng County)

Tandaan: Ang mga limitasyon sa indibidwal na kontribusyon ay mag-aaplay para sa bawat eleksyon at sa mga Katungkulan sa County lamang. Dagdagan ang kaalaman

 

Portal ng mga Kampanya para sa mga Lokal na Kandidato at Panukala

 • Ang online na serbisyong ito ay makikita ng sinumang lokal-na-ibinotong opisyal, na ini-require na mag-file ng mga porma ng pagsisiwalat ng pananalapi sa kampanya sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego
 • Ito ay ang portal na inyong ginagamit upang punan at isumite ang mga porma ng pagsisiwalat ng pananalapi sa kampanya
Putahan
spacer

 

Portal ng Pampublikong Access

 • Dito, matatagpuan ninyo ang mga ulat ng pagsisiwalat ng pananalapi para sa mga kampanya ng mga lokal na kandidato at mga lokal na panukala na dapat na i-file sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego
 • Kabilang dito ang mga pag-file para sa mga katungkulan sa county, panukala ng county, espesyal na distrito at distrito ng paaralan
 • Kabilang sa impormasyong matatagpuan dito ay ang data para sa nakaraang apat na taon
Putahan

(Ingles Lamang)

spacer

Ano ang wala sa site na ito?

Ang impormasyon sa mga kandidato at panukala para sa mga lungsod sa loob ng County ng San Diego ay maaaring matagpuan sa opisina ng klerk ng lungsod na iyon.

Para sa impormasyon sa mga pambuong-estadong kandidato at panukala (kadalasang tinatawag na mga proposisyon) mangyaring tingnan ang website » ng Secretary of State ng California (Ingles Lamang).

Ang mga kandidatong hindi naglilikom o gumagasta ng mahigit sa $2,000 ay hindi required na magbigay ng detalyadong pagsisiwalat ng mga kontribusyon o gastusin, ngunit ang mga kandidatong ito ay may requirements pa ring mag-file. Para sa higit pang impormasyon sa mga petsang dapat mag-file, mangyaring tingnan ang website » ng Fair Political Practices Commission.

Ang mga pormang hindi binago para sa mga lokal na kandidato at panukala ay makukuha upang i-review sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County »

 

flag_header