spacer

Kontakin Kami

Kontakin Kami
Registrar of Voters

Bukas ng ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Lunes hanggang Biyernes

(Maaaring mapahaba ang mga oras sa panahon ng eleksyon. Click dito.)

email: rovmail@sdcounty.ca.gov

 

spacer

Lokasyon ng Kalye

Registrar of Voters
5600 Overland Avenue
San Diego, CA, 92123

Adres Pangkoreo

Registrar of Voters
P.O.Box 85656
San Diego, CA, 92186-5656

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay nasa campus ng County Operations Center (COC).
Click dito para sa mga direksyon papuntang COC at isang mapa ng campus.

spacer
rov-line
Lugar Telepono
Pangkalahatang Impormasyon
   Rehistrasyon ng Botante
   Mga Petisyon
   Adres at/o mga Direksyon papunta sa Lugar ng Botohan
   Mga Serbisyo sa Wika
   Maging isang Manggagawa sa Botohan
(858) 565-5800
Pagboto sa Koreo (858) 694-3415
Pag-file ng Kandidato/Pagsisiwalat ng Pananalapi (858) 505-7260
Mga Mapa (858) 505-7389
Mga Serbisyo para sa May Kahinaan ang Pandinig: TDD
(device for people with hearing impairments)
(800) 735-2929
Toll Free (800) 696-0136
Fax (858) 505-7294
spacer
flag_header