Kinakailangan ang mga Lugar ng Botohan

Kinakailangan ang mga Lugar ng Botohan

Kayo ba ay may pasilidad na maaaring magsilbi bilang isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon?

 • Ang mga lugar ng botohan ay naging iba-iba gaya ng mga bowling alley, punerarya, simbahan, classroom at garahe
 • Maaari ninyong ipagkaloob ang inyong garahe o pasilidad na hindi gagastusan ng mga nagbabayad ng buwis, o maaari kayong mabayaran ng $65 para sa paggamit ng inyong lugar at dagdag na $35 kung kayo ay magbibigay ng
  • isang 8-foot o dalawang 5-foot na mesa
  • at limang upuan
 • Nais naming gamitin ang mga lugar na accessible ng lahat ng tao, kabilang ang mga may mga espesipikong pangangailangan. Kung kayo ay hindi sigurado tungkol sa accessibility ng lugar ng botohan sa inyong espasyo, magpapadala kami ng taong magsusuri nito
 • Gusto ng mga mamamayan na bumoto sa kanilang kapitbahayan. Kayo ay nagbibigay ng isang nag-aanyayang serbisyo sa inyong mga kapitbahay sa pamamagitan ng paghahandog ng isang maginhawang lugar para bumoto
 • Ibibigay namin ang lahat ng staff, mga booth, balota, kagamitan sa pagboto at iba pang mga suplay na kailangan upang patakbuhin ang botohan
 • Maaari rin kayong maging interesado sa pagiging isang manggagawa sa botohan. Mayroong stipends na makukuha ang mga manggagawa sa botohan.

Mayroong minimum requirements. Kailangan namin ng:

 • Isang silid na hindi bababa sa 18-feet x18-feet ang laki (katulad ng isang garaheng pang-dalawang-kotse)
 • Pag-access sa lugar ng botohan mula ika-5:45 ng umaga hanggang ika-9:30 ng gabi sa Araw ng Eleksyon (Ang mga oras ng pagboto ay mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi)
 • Sapat na panloob na pag-iilaw nang sa gayon ay mabasa ng mga botante ang kanilang mga balota
 • Panlabas na pag-iilaw nang sa gayon ang lahat ay makakapasok at makakaalis nang ligtas sa lugar ng botohan
 • Pag-access sa isang electrical outlet para sa isang touchscreen voting machine
 • Pagkakaroon ng banyo para sa mga manggagawa sa botohan lamang
 • Paggamit ng telepono ng mga manggagawa sa botohan para sa mga pang-emerhensyang pagtawag. Gagamitin ng mga manggagawa sa botohan ang kanilang mga sariling mobile phone para sa mga rutinang bagay
 • Kung ang inyong lugar ng botohan ay nasa loob ng may gate na komunidad, ang mga gate ay dapat na manatiling bukas sa mga oras ng botohan
 • Pinakamainam kung makakapag-set-up ang mga manggagawa sa botohan ng lugar ng botohan sa gabi bago ang Araw ng Eleksyon, ngunit ito ay hindi isang requirement

Mayroong ilang mga restriksyon:

 • Ang isang lugar ng botohan ay hindi maaaring nasa bahay ng isang nakarehistrong sex offender
 • Hindi namin maaaring gamitin ang tirahan ng isang kandidato para sa isang lugar ng botohan
 • Ang lugar ng botohan ay hindi maaaring maging konektado sa anumang lugar na nagbebenta ng mga inuming may alkohol sa mga oras na bukas ang botohan
 • Sa Araw ng Eleksyon, walang sinuman ang maaaring gumawa ng anumang pangangampanya sa loob ng 100 feet mula sa botohan

Maaari ninyong ialok ang inyong tirahan o pasilidad bilang isang lugar ng botohan sa pamamagitan ng pagpunan sa aplikasyong » ito.

Maaari rin kayong maging isang manggagawa sa botohan »

 

rov-line

$65 na kompensasyon para sa hosting

$35 na karagdagan kung ang host ay magbibigay ng mga mesa at upuan para mga manggagawa sa botohan

Tinatanggap din namin ang mga lugar ng botohan na ipinagkakaloob nang libre (in-kind).
Mangyaring kontakin ang aming opisina sa 858-565-5800 para sa higit pang impormasyon.

 

flag_header