Ang Inyong mga Opsyon sa Pagboto

Ang Inyong mga Opsyon sa Pagboto

Kayo ang pipili kung kailan, saan, at paano kayo boboto. Ang mga Eleksyon ay hindi na isang-araw na kaganapan. Ang bawat aktibong rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa koreo nang halos isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon at ang mga oportunidad sa personal na pagboto ay available sa loob ng maraming araw. Hindi na kailangang maghintay hanggang sa Araw ng Eleksyon para bumoto. Maaari kayong bumoto sa ginhawa ng inyong tahanan o bumisita sa isang vote center na malapit sa inyo.

Ang pagpili ay nasa inyo!

rov-line
Bumoto ng Maginhawa sa Tahanan

Bumoto ng Maginhawa sa Tahanan

Gawin ang inyong mga desisyon sa pagboto at kumpletuhin ang inyong balota sa inyong bahay nang komportable.

Paano Bumoto sa Koreo »

 

rov-line
Ibalik ang Inyong Balotang Pangkoreo sa isang Pinagkakatiwalaang Source

Ibalik ang Inyong Balotang Pangkoreo sa isang Pinagkakatiwalaang Source

Markahan ang inyong mga pagpipilian, i-seal ang inyong balota sa loob ng inyong sobre na may bayad na selyo, pirmahan ito, petsahan ito, at ibalik sa isang pinagkakatiwalaang source.

rov-line
Humanap ng Vote Center na Malapit sa Inyo

Humanap ng Vote Center na Malapit sa Inyo

Maari kayong bumoto sa alinmang Vote Center sa County ng San Diego.

Anong Aasahan sa isang Vote Center

 

flag_header