Tungkol sa Amin

Michael VuMichael Vu, Tagapagrehistro

Ano ang ginagawa ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng San Diego?

  • Ang misyon ng Registrar of Voters’ (ROV) ay magsasagawa ng rehistrasyon ng botante at mga proseso sa pagboto na may pinakamataas na antas ng mga propesyonal na pamantayan sa eleksyon, kabilang ang pananagutan, seguridad at integridad, sa gayon nakakamit at pinapanatili ang pagtitiwala ng publiko sa prosesong elektoral
  • Ipinagkatiwala sa Registrar of Voters’ ang pagbibigay ng forum sa lahat ng karapat-dapat na mamamayan ng County ng San Diego para aktibong gamitin ang kanilang karapatang makilahok sa proseso ng demokratiko
  • Sa kasalukuyang dami ng nakarehistrong botante na 1.7 milyon, ang departamento ay gumagawa upang malawakang makasiguro, mga patuloy na oportunidad upang makapagparehistro at makaboto ng patas at wasto sa lahat ng mga pederal na eleksyon, estado at lokal na mga katungkulan at panukala
  • Ang Registrar of Voters’ ay responsable din sa pagbibigay ng access sa mga impormasyon na kailangan para sa mga mamamayan upang makisali sa inisyatiba, reperendum at pagpapabalik ng mga proseso sa petisyon

 

PANOORIN:Time-lapse video ng mga balotang dumarating at binibilang sa gabi ng eleksyon.

spacer
flag_header