Tungkol sa Amin

Ano ang ginagawa ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng San Diego?

  • Ang misyon ng Registrar of Voters (ROV) ay magsagawa ng rehistrasyon ng botante at mga proseso sa pagboto na may pinakamataas na antas ng mga propesyonal na pamantayan sa eleksyon, kabilang ang pananagutan, seguridad at integridad, sa gayon nakakamit at pinapanatili ang pagtitiwala ng publiko sa elektoral na proseso
  • Ipinagkatiwala sa ROV ang pagbibigay ng forum sa lahat ng karapat-dapat na mamamayan ng County ng San Diego para aktibong gamitin ang kanilang karapatang makilahok sa demokratikong proseso
  • Sa kasalukuyang populasyon ng nakarehistrong botante na 1.9 milyon, ang departamento ay nagtatrabaho upang siguraduhin ang malawak, nagpapatuloy na mga oportunidad upang magparehistro at makaboto sa patas at wasto na mga eleksyon para sa lahat ng mga pederal, estado at lokal na mga katungkulan at panukala
  • Ang ROV ay responsable din sa pagbibigay ng access sa mga impormasyon na kailangan para sa mga mamamayan upang makisali sa inisyatiba, reperendum at pagpapabalik na petisyon na mga proseso
  • Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Paano Nagtatrabaho ang ROV

Ang Interim na Tagapagrehistro Ng Mga Botante ay si Cynthia L. Paes. 

Panoorin: Isang maikling video ng Gabi ng Election, ang Pampanguluhang Eleksyon sa Ika-3 ng Nobyembre, 2020 

spacer
flag_header