Mga Kandidato at Kampanya

Mga Kandidato at Kampanya

Paano Ako Magiging Isang Kandidato?

Ika-3 ng Nobyembre, 2020 Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksyon

Ang layunin ng webpage na ito ay upang i-assist ang mga inaasahang kandidato sa mga kinakailangang hakbang upang maging isang kwalipikadong kandidato. Ang impormasyon na ito ay para lamang sa mga katungkulang pinapangasiwaan ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng San Diego. Para sa mga katungkulan sa City, manyaring kontakin ang angkop na City Clerk (Ingles Lamang).

Ang In-person na mga Serbisyo ay Ibinibigay sa pamamagitan ng Appointment LAMANG

Upang bawasan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19) at limitahan ang paglantad kapwa para sa inyo at sa aming mga empleyado, ang Tagapagrehistro ay ibinibigay ang in-person na mga serbisyo sa pamamagitan ng appointment lamang.

Humiling ng Contactless Delivery ng mga Dokumento para sa Candidate Filing

Ang panahon ng candidate filing ay Ika-13 ng Hulyo hanggang Ika-7 ng Agosto, 2020. Upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng kapwa mga kandidato at mga empleyado, labis namin kayong hinihikayat na humiling na i-email o ipakoreo sa inyo ang paperwork para sa pag-file ng inyong candidacy.

Humiling ng mga Dokumento para sa Candidacy sa pamamagitan ng Email o Mail (Ingles Lamang)

Kami ay makakapaglingkod Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng Hapon sa telepono (858) 505-7260 o email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Ang mga dokumento ay maaaring makuha rin in-person sa pamamagitan ng appointment lamang ng kandidato o ang kandidato ay maaaring mag-awtorisa ng ibang tao. Ang pag-schedule ng appointment ay magsisimula sa Ika-1 ng Hulyo sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Porma ng Awtorisasyon para sa Pagkuha (Ingles Lamang)

Beripikahin ang distrito na tinitirhan ninyo. Beripikasyon ng Distrito

Pag-file ng Kandidato (Mayroon kayong dalawang paraan para mag-file.)

1.    Upang mag-file ng nakumpletong mga dokumento para sa candidacy paperwork ang mga kandidato ay maaaring mag-schedule ng appointment at isagawa ang porma ng declaration of candidacy sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. Ang mga appointment ay dapat mai-schedule sa lalong madaling panahon upang masiguro na ang candidacy nomination paperwork ay nakumpleto bago ang deadline ng pag-file.

2.    Ang mga nakumpletong dokumento para sa candidacy paperwork na mayroong notarized na declaration of candidacy ay maaaring ipakoreo sa aming opisina.  

Ang lahat ng paperwork ay dapat matanggap ng Tagapagrehistro ng mga Botante bago ang pagsasara ng negosyo sa Ika-7 ng Agosto, 2020.

Upang bigyang daan ang dami ng mga filer at ang limitadong dami ng mga taong pinapayagan sa opisina sa isang pagkakataon upang sumunod sa mga guideline sa physical distancing, ang opisina ay magbubukas din para sa in-person na mga appointment sa Sabado, Ika-1 ng Agosto at Linggo, Ika-2 ng Agosto at magkakaroon ng pinahabang oras ng opisina mula Lunes, Ika-3 ng Agosto hanggang Huwebes, Ika-6 ng Agosto.

Para sa mga katanungan o paglilinaw, mangyaring kontakin kami sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o email CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Inayos na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County noong 2019

Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda sa $850 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county. Kabilang sa mga katungkulang ito ang:

  • Board of Supervisors
  • Assessor/Rekorder/Klerk ng County
  • District Attorney
  • Sheriff
  • Treasurer/Kolektor ng Buwis
  • Board of Education ng County

Indibidwal na Kontribusyon
$850

Kontribusyon ng Pampulitikang Partido

$27,600 Mga Distritong Superbisoryal

$55,200 Mga Katungkulang Pambuong-County (maliban sa Board of Education ng County)

Tandaan: Ang mga limitasyon sa indibidwal na kontribusyon ay mag-aaplay para sa bawat eleksyon at sa mga Katungkulan sa County lamang. Dagdagan ang kaalamanAlamin pa (Ingles Lamang) »