Mga Kandidato at Kampanya

Mga Kandidato at Kampanya

Paano Ako Magiging Isang Kandidato?

Narito ang mga kinakailangang hakbang ng mga inaasahang kandidato upang maging isang kwalipikadong kandidato. Ang impormasyong ito ay para lamang sa mga katungkulang pinapangasiwaan ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego. Para sa mga katungkulan sa City, mangyaring kontakin ang angkop ng City Clerk (English Lamang).

Humiling ng Contactless Delivery ng mga Dokumento para sa Candidate Filing

Upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng kapwa mga kandidato at mga empleyado, labis namin kayong hinihikayat na humiling na i-email o ipakoreo sa inyo ang paperwork para sa pag-file ng inyong candidacy.

Ang In-person na mga Serbisyo ay Ibinibigay sa pamamagitan ng Appointment LAMANG

Upang bawasan ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19) at limitahan ang paglantad kapwa para sa inyo at sa aming mga empleyado, ang Tagapagrehistro ay ibinibigay ang in-person na mga serbisyo sa pamamagitan ng appointment lamang.

Kami ay available Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Kung kailangan ninyong kunin ang inyong mga dokumento nang in-person, dapat kayong magtakda ng isang appointment. Ang mga dokumento ay maaari lamang kunin ng isang kandidato, o ng isang taong awtorisado ng kandidato. Ang pormang kailangan para awtorisahan ang isang tao na kunin ang mga dokumento ng kandidato ay makukuha bago ang susunod na eleksyon. Upang magtakda ng isang appointment, tumawag sa (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Beripikahin ang distrito na tinitirhan ninyo. Beripikasyon ng Distrito

Pag-file ng Kandidato (Mayroon kayong dalawang paraan para mag-file.)

1.    Upang mag-file ng nakumpletong mga dokumento para sa candidacy, ang mga kandidato ay maaaring mag-schedule ng isang appointment at isagawa ang porma ng declaration of candidacy sa opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. 

2.    Ang mga nakumpletong dokumento para sa candidacy paperwork na mayroong notarized na declaration of candidacy ay maaaring ipakoreo sa aming opisina.  

Para sa mga katanungan o paglilinaw mangyaring kontakin kami sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Inayos na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County noong 2021

Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda sa $900 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county. Kabilang sa mga katungkulang ito ang:

  • Board of Supervisors
  • Assessor/Rekorder/Klerk ng County
  • District Attorney
  • Sheriff
  • Treasurer/Kolektor ng Buwis
  • Board of Education ng County

Indibidwal na Kontribusyon
$900

Kontribusyon ng Pampulitikang Partido

$28,700 Mga Distritong Superbisoryal

$57,400 Mga Katungkulang Pambuong-County (maliban sa Board of Education ng County)

Tandaan: Ang mga limitasyon sa indibidwal na kontribusyon ay mag-aaplay para sa bawat eleksyon at sa mga Katungkulan sa County lamang. Dagdagan ang kaalamanAlamin pa (Ingles Lamang) »