Mga Kandidato at Kampanya

Mga Kandidato at Kampanya

Inayos na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County noong 2019

Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda sa $850 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county. Kabilang sa mga katungkulang ito ang:

  • Board of Supervisors
  • Assessor/Rekorder/Klerk ng County
  • District Attorney
  • Sheriff
  • Treasurer/Kolektor ng Buwis
  • Board of Education ng County

Indibidwal na Kontribusyon
$850

Kontribusyon ng Pampulitikang Partido

$27,600 Mga Distritong Superbisoryal

$55,200 Mga Katungkulang Pambuong-County (maliban sa Board of Education ng County)

Tandaan: Ang mga limitasyon sa indibidwal na kontribusyon ay mag-aaplay para sa bawat eleksyon at sa mga Katungkulan sa County lamang. Dagdagan ang kaalamanAlamin pa (Ingles Lamang) »