Mga Kandidato at Kampanya

Mga Kandidato at Kampanya

Paano Ako Magiging Isang Kandidato?

Narito ang mga kinakailangang hakbang ng mga inaasahang kandidato upang maging isang kwalipikadong kandidato. Ang impormasyong ito ay para lamang sa mga katungkulang pinapangasiwaan ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego. Para sa mga katungkulan sa City, mangyaring kontakin ang angkop ng  City Clerk (English Lamang).

Mga In-Person na Serbisyong Ibinibigay

Kami ay available Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Ang mga dokumento ay maaari lamang kunin ng isang kandidato, o ng isang taong awtorisado ng kandidato. Ang pormang kailangan para awtorisahan ang isang tao na kunin ang mga dokumento ng kandidato ay makukuha bago ang susunod na eleksyon. Upang magtakda ng isang appointment, tumawag sa (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Beripikahin ang distrito na tinitirhan ninyo. Beripikasyon ng Distrito »