Inakma noong 2018 ng mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County

Mga Kandidato at Kampanya

Indibidwal na Kontribusyon
$800

Partidong Pampulitika na Kontribusyon
$25,950 Mga Distritong Superbisoryal
$51,850 Mga Opisinang Pambuong-County (maliban sa County Board of Education)

Tandaan: Ang limitadong Indibidwal na Kontribusyon ay akma para sa bawat eleksyon at sa mga Opisina ng County lamang. Alamin pa (Ingles Lamang) »