Mga Kandidato at Kampanya

Mga Kandidato at Kampanya

Paano Ako Magiging Isang Kandidato?

Narito ang mga kinakailangang hakbang ng mga inaasahang kandidato upang maging isang kwalipikadong kandidato. Ang impormasyong ito ay para lamang sa mga katungkulang pinapangasiwaan ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng San Diego. Para sa mga katungkulan sa City, mangyaring kontakin ang angkop ng City Clerk (English Lamang).

Mga In-Person na Serbisyong Ibinibigay

Kami ay available Lunes hanggang Biyernes mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa pamamagitan ng telepono (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov

Ang mga dokumento ay maaari lamang kunin ng isang kandidato, o ng isang taong awtorisado ng kandidato. Ang pormang kailangan para awtorisahan ang isang tao na kunin ang mga dokumento ng kandidato ay makukuha bago ang susunod na eleksyon. Upang magtakda ng isang appointment, tumawag sa (858) 505-7260 o mag-email sa CandidateFiling@sdcounty.ca.gov.

Beripikahin ang distrito na tinitirhan ninyo. Beripikasyon ng Distrito »

Inayos na mga Limitasyon sa Kontribusyon ng County noong 2021

Ang Limit sa Kontribusyon ng County ng San Diego para sa mga katungkulan sa County ay itinakda sa $900 kada primarya at pangkalahatang eleksyon ng county. Kabilang sa mga katungkulang ito ang:

  • Board of Supervisors
  • Assessor/Rekorder/Klerk ng County
  • District Attorney
  • Sheriff
  • Treasurer/Kolektor ng Buwis
  • Board of Education ng County

Indibidwal na Kontribusyon
$900

Kontribusyon ng Pampulitikang Partido

$28,700 Mga Distritong Superbisoryal

$57,400 Mga Katungkulang Pambuong-County (maliban sa Board of Education ng County)

Tandaan: Ang mga limitasyon sa indibidwal na kontribusyon ay mag-aaplay para sa bawat eleksyon at sa mga Katungkulan sa County lamang. Dagdagan ang kaalamanAlamin pa (Ingles Lamang) »