Toolkit Para Sa Rehistrasyon Ng Botante

Nais bang makatulong na maikalat ang balita tungkol sa pagboto? Sa loob ng toolkit na ito mahahanap ninyo ang mga resource at iminungkahing pagmemensahe upang madagdagan ang rehistrasyon ng botante. Inaanyayahan namin ang mga organisasyong pang-komunidad, mga negosyo, at mga interesadong partido na gamitin ang pahinang ito bilang inyong resource upang matiyak na naaayon at tamang impormasyon ang nakakarating sa lahat ng karapat-dapat na mga botante.

Maaari kayong magparehistro para makaboto sa California, kung kayo ay:

  • Isang Mamamayan ng Estados Unidos
  • Isang Residente ng California
  • Hindi bababa sa edad na 18 taon bago o sa susunod na eleksyon
  • Wala sa bilangguan ng estado o pederal para sa isang peloni na kumbiksyon
  • Hindi idineklarang walang kakayahan ang pag-iisip sa pamamagitan ng aksyon ng korte

Maaari kayong maagang-magparehistro para makaboto sa California, kung kayo ay:

  • 16 o 17 taong gulang, at natutugunan ang lahat ng mga kinakailangan para makaboto
  • Kayo ay awtomatikong nakarehistro para makaboto sa inyong ika-18 kaarawan.

Magsimula sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming pagmemensahe sa social media at mga graphic.

Upang i-download ang full-size na mga social media graphic na ito, mag-click sa graphic sa ibaba at pagkatapos ay mag-right click sa "Save picture as…" Maaari mo ring simpleng i-drag ang imahe sa inyong desktop.

Click ang imahe sa ibaba upang i-download ang resource.

spacer
flag_header